צורה: לְהֵיעָלֵם

 1. נֶעֱלָם - לְהֵיעָלֵם
 2. נֶהְרָג - לְהֵיהָרֵג
 3. נֶאֱבָק - לְהֵיאָבֵק
 4. נֶעְזָר - לְהֵיעָזֵר
 5. נֶאֱחָז - לְהֵיאָחֵז
 6. נֶעְנָשׁ - לְהֵיעָנֵשׁ
 7. נֶחֱשָׁב - לְהֵיחָשֵׁב
 8. נֶעֱצָר - לְהֵיעָצֵר
 9. נֶחֱלָץ - לְהֵיחָלֵץ
 10. נֶחֱשָׂף - לְהֵיחָשֵׂף
 11. נֶחֱנָק - לְהֵיחָנֵק
 12. נֶעְרָךְ - לְהֵיעָרֵךְ
 13. נֶאֱכָל - לְהֵיאָכֵל
 14. נֶהְרָס - לְהֵיהָרֵס
 15. נֶאְמָר - לְהֵיאָמֵר
 16. נֶהֱפָּךְ - לְהֵיהָפֵךְ
 17. נֶעֱדָּר - לְהֵיעָדֵר
 18. נֶאְלָץ - לְהֵיאָלֵץ
 19. נֶחֱטָף - לְהֵיחָטֵף
 20. נֶעְלָב - לְהֵיעָלֵב
 21. נֶחֱתָּךְ - לְהֵיחָתֵךְ
 22. נֶאְנָס - לְהֵיאָנֵס
 23. נֶעְרָם - לְהֵיעָרֵם
 24. נֶאְסָר - לְהֵיאָסֵר
 25. נֶחְרָב - לְהֵיחָרֵב
 26. נֶעְקָץ - לְהֵיעָקֵץ
 27. נֶחֱלָשׁ - לְהֵיחָלֵשׁ
 28. נֶעֱתָּר - לְהֵיעָתֵר
 29. נֶחֱתָּם - לְהֵיחָתֵם
 30. נֶאְסָף - לְהֵיאָסֵף
 31. נֶאְגָּר - לְהֵיאָגֵר
 32. נֶאֱבָד - לְהֵיאָבֵד
 33. נֶחֱגָּר - לְהֵיחָגֵר
 34. נֶחֱסָם - לְהֵיחָסֵם
 35. נֶעְצָם - לְהֵיעָצֵם
 36. נֶעְקָר - לְהֵיעָקֵר
 37. מֶעֱכָּר - לְהֵיעָכֵר
 38. נֶאְטָם - לְהֵיאָטֵם
 39. נֶאְנָק - לְהֵיאָנֵק
 40. נֶאְרָז - לְהֵיאָרֵז
 41. נֶאְשָׁם - לְהֵיאָשֵׁם
 42. נֶהְדָּף - לְהֵיהָדֵף
 43. נֶחְרָד - לְהֵיחָרֵד
 44. נֶחֱלָב - לְהֵיחָלֵב
 45. נֶחֱלָק - לְהֵיחָלֵק
 46. נֶעְזָב - לְהֵיעָזֵב
 47. נֶעְרָף - לְהֵיעָרֵף
 48. נֶעֱתָּק - לְהֵיעָתֵק
 49. נֶאְלָם - לְהֵיאָלֵם
 50. נֶאְמָד - לְהֵיאָמֵד
 51. נֶאְרָג - לְהֵיאָרֵג
 52. נֶאֱזָר - לְהֵיאָזֵר
 53. נֶאֱמָן - לְהֵיאָמֵן
 54. נֶחְרָץ - לְהֵיחָרֵץ
 55. נֶחֱטָב - לְהֵיחָטֵב
 56. נֶחֱנָךְ - לְהֵיחָנֵךְ
 57. נֶחֱסָךְ - לְהֵיחָסֵךְ
 58. נֶחֱצָב - לְהֵיחָצֵב
 59. נֶחֱקָק - לְהֵיחָקֵק
 60. נֶחֱרָז - לְהֵיחָרֵז
 61. נֶחֱרָט - לְהֵיחָרֵט
 62. נֶחֱרָךְ - לְהֵיחָרֵךְ
 63. נֶחֱרָשׁ - לְהֵיחָרֵשׁ
 64. נֶחֱשָׁד - לְהֵיחָשֵׁד
 65. נֶחֱשָׁק - לְהֵיחָשֵׁק
 66. נֶעְטָף - לְהֵיעָטֵף
 67. נֶעְמָד - לְהֵיעָמֵד
 68. נֶעְצָב - לְהֵיעָצֵב
 69. נֶעְקָד - לְהֵיעָקֵד
 70. נֶעְקָף - לְהֵיעָקֵף
 71. נֶעְשָׁק - לְהֵיעָשֵׁק
 72. נֶעֱבָר - לְהֵיעָבֵר