צורה: לְתַקֵּן

 1. מְתַקֵּן - לְתַקֵּן
 2. מְזַמֵּן - לְזַמֵּן
 3. מְנַגֵּן - לְנַגֵּן
 4. מְסַכֵּן - לְסַכֵּן
 5. מְעַשֵּׁן - לְעַשֵּׁן
 6. מְמַמֵּן - לְמַמֵּן
 7. מְאַמֵּן - לְאַמֵּן
 8. מְסַמֵּן - לְסַמֵּן
 9. מְאַזֵּן - לְאַזֵּן
 10. מְרַסֵּן - לְרַסֵּן
 11. מְבַטֵּן - לְבַטֵּן
 12. מְאַבֵּן - לְאַבֵּן
 13. מְשַׁנֵּן - לְשַׁנֵּן
 14. מְשַׁכֵּן - לְשַׁכֵּן
 15. מְשַׁמֵּן - לְשַׁמֵּן
 16. מְמַתֵּן - לְמַתֵּן
 17. מְטַגֵּן - לְטַגֵּן
 18. מְסַנֵּן - לְסַנֵּן
 19. מְלַבֵּן - לְלַבֵּן
 20. מְחַתֵּן - לְחַתֵּן
 21. מְמַגֵּן - לְמַגֵּן
 22. מְחַסֵּן - לְחַסֵּן
 23. מְעַדֵּן - לְעַדֵּן
 24. מְעַנֵּן - לְעַנֵּן
 25. מְצַנֵּן - לְצַנֵּן
 26. מְסַבֵּן - לְסַבֵּן
 27. מְגַנֵּן - לְגַנֵּן
 28. מְעַגֵּן - לְעַגֵּן
 29. מְקַנֵּן - לְקַנֵּן
 30. מְאַכֵּן - לְאַכֵּן
 31. מְדַשֵּׁן - לְדַשֵּׁן
 32. מְחַלֵּן - לְחַלֵּן
 33. מְמַכֵּן - לְמַכֵּן
 34. מְאַיֵּין - לְאַיֵּין
 35. מְגַ'נֵּן - לְגַ'נֵּן
 36. מְגַבֵּן - לְגַבֵּן
 37. מְגַוֵּון - לְגַוֵּון
 38. מְהַוֵּון - לְהַוֵּון
 39. מְזַיֵּין - לְזַיֵּין
 40. מְיַישֵּׁן - לְיַישֵּׁן
 41. מְכַדֵּן - לְכַדֵּן
 42. מְכַוֵּון - לְכַוֵּון
 43. מְמַיֵּין - לְמַיֵּין
 44. מְמַנֵּן - לְמַנֵּן
 45. מְנַוֵּון - לְנַוֵּון
 46. מְעַיֵּין - לְעַיֵּין
 47. מְפַנֵּן - לְפַנֵּן
 48. מְצַיֵּין - לְצַיֵּין
 49. מְרַנֵּן - לְרַנֵּן