צורה: לַעֲבוֹד

 1. עוֹבֵד - לַעֲבוֹד
 2. הוֹרֵג - לַהֲרוֹג
 3. חוֹשֵׁב - לַחֲשׁוֹב
 4. עוֹזֵר - לַעֲזוֹר
 5. חוֹזֵר - לַחֲזוֹר
 6. עוֹבֵר - לַעֲבוֹר
 7. עוֹצֵר - לַעֲצוֹר
 8. עוֹזֵב - לַעֲזוֹב
 9. הוֹפֵךְ - לַהֲפוֹךְ
 10. עוֹמֵד - לַעֲמוֹד
 11. הוֹרֵס - לַהֲרוֹס
 12. עוֹקֵב - לַעֲקוֹב
 13. חוֹלֵק - לַחֲלוֹק
 14. חוֹקֵר - לַחֲקוֹר
 15. חוֹגֵג - לַחֲגוֹג
 16. חוֹתֵךְ - לַחֲתוֹךְ
 17. עוֹרֵךְ - לַעֲרוֹךְ
 18. חוֹתֵם - לַחֲתוֹם
 19. חוֹשֵׂף - לַחֲשׂוֹף
 20. חוֹטֵף - לַחֲטוֹף
 21. חוֹפֵר - לַחֲפוֹר
 22. חוֹדֵר - לַחֲדוֹר
 23. חוֹסֵךְ - לַחֲסוֹךְ
 24. חוֹלֵם - לַחֲלוֹם
 25. חוֹמֵק - לַחֲמוֹק
 26. עוֹקֵף - לַעֲקוֹף
 27. חוֹשֵׁד - לַחֲשׁוֹד
 28. עוֹסֵק - לַעֲסוֹק
 29. חוֹשֵׁשׁ - לַחֲשׁוֹשׁ
 30. חוֹסֵם - לַחֲסוֹם
 31. חוֹבֵט - לַחֲבוֹט
 32. חוֹנֵק - לַחֲנוֹק
 33. עוֹנֵד - לַעֲנוֹד
 34. עוֹקֵר - לַעֲקוֹר
 35. חוֹבֵשׁ - לַחֲבוֹשׁ
 36. עוֹטֵף - לַעֲטוֹף
 37. חוֹבֵר - לַחֲבוֹר
 38. הוֹדֵף - לַהֲדוֹף
 39. חוֹלֵף - לַחֲלוֹף
 40. עוֹרֵב - לַעֲרוֹב
 41. חוֹרֵג - לַחֲרוֹג
 42. חוֹגֵר - לַחֲגוֹר
 43. חוֹתֵר - לַחֲתוֹר
 44. חוֹלֵב - לַחֲלוֹב
 45. עוֹרֵף - לַעֲרוֹף
 46. עוֹרֵם - לַעֲרוֹם
 47. הוֹלֵם - לַהֲלוֹם
 48. עוֹצֵם - לַעֲצוֹם
 49. חוֹרֵשׁ - לַחֲרוֹשׁ
 50. עוֹקֵץ - לַעֲקוֹץ
 51. עוֹרֵק - לַעֲרוֹק
 52. חוֹרֵט - לַחֲרוֹט
 53. חוֹנֵךְ - לַחֲנוֹךְ
 54. חוֹלֵץ - לַחֲלוֹץ
 55. עוֹתֵר - לַעֲתוֹר
 56. חוֹפֵף - לַחֲפוֹף
 57. חוֹצֵב - לַחֲצוֹב
 58. חוֹרֵק - לַחֲרוֹק
 59. חוֹרֵץ - לַחֲרוֹץ
 60. חוֹטֵב - לַחֲטוֹב
 61. חוֹמֵד - לַחֲמוֹד
 62. עוֹשֵׁק - לַעֲשׁוֹק
 63. חוֹבֵק - לַחֲבוֹק
 64. חוֹרֵז - לַחֲרוֹז
 65. עוֹמֵל - לַעֲמוֹל
 66. עוֹלֵב - לַעֲלוֹב
 67. חוֹנֵט - לַחֲנוֹט
 68. חוֹנֵן - לַחֲנוֹן
 69. חוֹצֵץ - לַחֲצוֹץ
 70. חוֹמֵס - לַחֲמוֹס
 71. חוֹקֵק - לַחֲקוֹק
 72. עוֹנֵב - לַעֲנוֹב
 73. עוֹרֵג - לַעֲרוֹג
 74. חוֹרֵךְ - לַחֲרוֹךְ
 75. עוֹגֵב - לַעֲגוֹב
 76. חוֹלֵט - לַחֲלוֹט
 77. חוֹלֵשׁ - לַחֲלוֹשׁ
 78. חוֹפֵן - לַחֲפוֹן
 79. חוֹשֵׁק - לַחֲשׁוֹק
 80. חוֹמֵל - לַחֲמוֹל
 81. עוֹדֵר - לַעֲדוֹר
 82. חוֹכֵךְ - לַחֲכוֹךְ
 83. חוֹכֵר - לַחֲכוֹר
 84. עוֹכֵר - לַעֲכוֹר
 85. עוֹלֵז - לַעֲלוֹז
 86. הוֹמֵם - לַהֲמוֹם
 87. חוֹבֵל - לַחֲבוֹל
 88. חוֹרֵף - לַחֲרוֹף
 89. חוֹרֵת - לַחֲרוֹת
 90. חוֹשֵׂךְ - לַחֲשׂוֹךְ
 91. עוֹמֵס - לַעֲמוֹס
 92. עוֹנֵשׁ - לַעֲנוֹשׁ
 93. עוֹקֵד - לַעֲקוֹד