צורה: מֻסְפַּר

 1. מְמוּסְפָּר - מֻסְפַּר
 2. מְמוּחְשָׁב - מֻחְשַׁב
 3. מְתוּקְשָׁר - תֻּקְשַׁר
 4. מְשׁוּחְרָר - שֻׁחְרַר
 5. מְגוּלְגָּל - גֻּלְגַּל
 6. מְאוּתְגָּר - אֻתְגַּר
 7. מְמוּגְנָט - מֻגְנַט
 8. מְאוּכְזָב - אֻכְזַב
 9. מְבוּזְבָּז - בֻּזְבַּז
 10. מְשׁוּעְבָּד - שֻׁעְבַּד
 11. מְשׁוּכְתָּב - שֻׁכְתַּב
 12. מְתוּגְבָּר - תֻּגְבַּר
 13. מְקוּוְקָו - קֻוְקַו
 14. מְפוּרְסָם - פֻּרְסַם
 15. מְשׁוּחְזָר - שֻׁחְזַר
 16. מְתוּרְגָּל - תֻּרְגַּל
 17. מְסוּנְדָּל - סֻנְדַּל
 18. מְתוּחְקָר - תֻּחְקַר
 19. מְמוּחְזָר - מֻחְזַר
 20. מְתוּחְזָק - תֻּחְזַק
 21. מְנוּטְרָל - נֻטְרַל
 22. מְשׁוּכְלָל - שֻׁכְלַל
 23. מְצוּנְתָּר - צֻנְתַּר
 24. מְבוּלְבָּל - בֻּלְבַּל
 25. מְקוּשְׁקָשׁ - קֻשְׁקַשׁ
 26. מְעוּרְבָּב - עֻרְבַּב
 27. מְתוּפְקָד - תֻּפְקַד
 28. מְדוּרְדָּר - דֻּרְדַּר
 29. מְקוּלְקָל - קֻלְקַל
 30. מְשׁוּפְשָׁף - שֻׁפְשַׁף
 31. מְתוּקְצָר - תֻּקְצַר
 32. מְצוּמְצָם - צֻמְצַם
 33. מְטוּלְטָל - טֻלְטַל
 34. מְתוּסְבָּךְ - תֻּסְבַּךְ
 35. מְטוּשְׁטָשׁ - טֻשְׁטַשׁ
 36. מְתוּדְרָךְ - תֻּדְרַךְ
 37. מְטוּרְטָר - טֻרְטַר
 38. מְאוּשְׁפָּז - אֻשְׁפַּז
 39. מְתוּדְלָק - תֻּדְלַק
 40. מְשׂוּרְטָט - שֻׂרְטַט
 41. מְלוּכְלָךְ - לֻכְלַךְ
 42. מְמוּלְכָּד - מֻלְכַּד
 43. מְאוּבְזָר - אֻבְזַר
 44. מְתוּלְתָּל - תֻּלְתַּל
 45. מְתוּסְכָּל - תֻּסְכַּל
 46. מְתוּרְגָּם - תֻּרְגַּם
 47. מְכוּרְסָם - כֻּרְסַם
 48. מְטוּפְטָף - טֻפְטַף
 49. מְמוּסְגָּר - מֻסְגַּר
 50. מְשׁוּכְפָּל - שֻׁכְפַּל
 51. מְשׁוּרְבָּט - שֻׁרְבַּט
 52. מְתוּגְמָל - תֻּגְמַל
 53. מְאוּכְלָס - אֻכְלַס
 54. מְאוּלְתָּר - אֻלְתַּר
 55. מְשׁוּדְרָג - שֻׁדְרַג
 56. מְצוּנְזָר - צֻנְזַר
 57. מְקוּטְלָג - קֻטְלַג
 58. מְאוּחְזָר - אֻחְזַר
 59. מְתוּזְמָר - תֻּזְמַר
 60. מְעוּרְבָּל - עֻרְבַּל
 61. מְפוּחְלָץ - פֻּחְלַץ
 62. מְהוּפְנָט - הֻפְנַט
 63. מְכוּפְתָּר - כֻּפְתַּר
 64. מְשׁוּלְשָׁל - שֻׁלְשַׁל
 65. מְשׁוּרְבָּב - שֻׁרְבַּב
 66. מְאוּשְׁרָר - אֻשְׁרַר
 67. מְדוּלְדָּל - דֻּלְדַּל
 68. מְטוּרְפָּד - טֻרְפַּד
 69. מְאוּוְרָר - אֻוְרַר
 70. מְסוּנְוָור - סֻנְוַר
 71. מְשׁוּקְלָל - שֻׁקְלַל
 72. מְתוּקְצָב - תֻּקְצַב
 73. מְאוּקְלָם - אֻקְלַם
 74. מְבוּקְבָּק - בֻּקְבַּק
 75. מְכוּרְטָס - כֻּרְטַס
 76. מְסוּבְסָד - סֻבְסַד
 77. מְעוּרְטָל - עֻרְטַל
 78. מְרוּמְזָר - רֻמְזַר
 79. מְתוּחְכָּם - תֻּחְכַּם
 80. מְתוּמְלָל - תֻּמְלַל
 81. מְתוּמְרָץ - תֻּמְרַץ