Download New

הטיות פועל أَبْطَلَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاأَبْطَلْتُ
  anaʾabTaltu
 • أَنْتَأَبْطَلْتَ
  antaʾabTalta
 • أَنْتِأَبْطَلْتِ
  antiʾabTalti
 • هُوَأَبْطَلَ
  huwaʾabTala
 • هِيَأَبْطَلَتْ
  hiyaʾabTalat
 • أَنْتُمَاأَبْطَلْتُمَا
  antumaaʾabTaltumaa
 • هُمَاأَبْطَلَا
  humaaʾabTalaa
 • هُمَاأَبْطَلَتَا
  humaaʾabTalataa
 • نَحْنُأَبْطَلْنَا
  naHnuʾabTalnaa
 • أَنْتُمْأَبْطَلْتُمْ
  antumʾabTaltum
 • أَنْتُنَّأَبْطَلْتُنَّ
  antunnaʾabTaltunna
 • هُمْأَبْطَلُوا
  humʾabTaluu
 • هُنَّأَبْطَلْنَ
  hunnaʾabTalna

Present

 • أَنَاأُبْطِلُ
  anaʾubTilu
 • أَنْتَتُبْطِلُ
  antatubTilu
 • أَنْتِتُبْطِلِينَ
  antitubTiliina
 • هُوَيُبْطِلُ
  huwayubTilu
 • هِيَتُبْطِلُ
  hiyatubTilu
 • أَنْتُمَاتُبْطِلَانِ
  antumaatubTilaani
 • هُمَايُبْطِلَانِ
  humaayubTilaani
 • هُمَاتُبْطِلَانِ
  humaatubTilaani
 • نَحْنُنُبْطِلُ
  naHnunubTilu
 • أَنْتُمْتُبْطِلُونَ
  antumtubTiluuna
 • أَنْتُنَّتُبْطِلْنَ
  antunnatubTilna
 • هُمْيُبْطِلُونَ
  humyubTiluuna
 • هُنَّيُبْطِلْنَ
  hunnayubTilna

Subjunctive

 • أَنَاأُبْطِلَ
  anaʾubTila
 • أَنْتَتُبْطِلَ
  antatubTila
 • أَنْتِتُبْطِلِي
  antitubTilii
 • هُوَيُبْطِلَ
  huwayubTila
 • هِيَتُبْطِلَ
  hiyatubTila
 • أَنْتُمَاتُبْطِلَا
  antumaatubTilaa
 • هُمَايُبْطِلَا
  humaayubTilaa
 • هُمَاتُبْطِلَا
  humaatubTilaa
 • نَحْنُنُبْطِلَ
  naHnunubTila
 • أَنْتُمْتُبْطِلُوا
  antumtubTiluu
 • أَنْتُنَّتُبْطِلْنَ
  antunnatubTilna
 • هُمْيُبْطِلُوا
  humyubTiluu
 • هُنَّيُبْطِلْنَ
  hunnayubTilna

Passive

Jussive

 • أَنَاأُبْطِلْ
  anaʾubTil
 • أَنْتَتُبْطِلْ
  antatubTil
 • أَنْتِتُبْطِلِي
  antitubTilii
 • هُوَيُبْطِلْ
  huwayubTil
 • هِيَتُبْطِلْ
  hiyatubTil
 • أَنْتُمَاتُبْطِلَا
  antumaatubTilaa
 • هُمَايُبْطِلَا
  humaayubTilaa
 • هُمَاتُبْطِلَا
  humaatubTilaa
 • نَحْنُنُبْطِلْ
  naHnunubTil
 • أَنْتُمْتُبْطِلُوا
  antumtubTiluu
 • أَنْتُنَّتُبْطِلْنَ
  antunnatubTilna
 • هُمْيُبْطِلُوا
  humyubTiluu
 • هُنَّيُبْطِلْنَ
  hunnayubTilna

Past

 • أَنَاأُبْطِلْتُ
  anaʾubTiltu
 • أَنْتَأُبْطِلْتَ
  antaʾubTilta
 • أَنْتِأُبْطِلْتِ
  antiʾubTilti
 • هُوَأُبْطِلَ
  huwaʾubTila
 • هِيَأُبْطِلَتْ
  hiyaʾubTilat
 • أَنْتُمَاأُبْطِلْتُمَا
  antumaaʾubTiltumaa
 • هُمَاأُبْطِلَا
  humaaʾubTilaa
 • هُمَاأُبْطِلَتَا
  humaaʾubTilataa
 • نَحْنُأُبْطِلْنَا
  naHnuʾubTilnaa
 • أَنْتُمْأُبْطِلْتُمْ
  antumʾubTiltum
 • أَنْتُنَّأُبْطِلْتُنَّ
  antunnaʾubTiltunna
 • هُمْأُبْطِلُوا
  humʾubTiluu
 • هُنَّأُبْطِلْنَ
  hunnaʾubTilna

Present

 • أَنَاأُبْطَلُ
  anaʾubTalu
 • أَنْتَتُبْطَلُ
  antatubTalu
 • أَنْتِتُبْطَلِينَ
  antitubTaliina
 • هُوَيُبْطَلُ
  huwayubTalu
 • هِيَتُبْطَلُ
  hiyatubTalu
 • أَنْتُمَاتُبْطَلَانِ
  antumaatubTalaani
 • هُمَايُبْطَلَانِ
  humaayubTalaani
 • هُمَاتُبْطَلَانِ
  humaatubTalaani
 • نَحْنُنُبْطَلُ
  naHnunubTalu
 • أَنْتُمْتُبْطَلُونَ
  antumtubTaluuna
 • أَنْتُنَّتُبْطَلْنَ
  antunnatubTalna
 • هُمْيُبْطَلُونَ
  humyubTaluuna
 • هُنَّيُبْطَلْنَ
  hunnayubTalna

Subjunctive

 • أَنَاأُبْطَلَ
  anaʾubTala
 • أَنْتَتُبْطَلَ
  antatubTala
 • أَنْتِتُبْطَلِي
  antitubTalii
 • هُوَيُبْطَلَ
  huwayubTala
 • هِيَتُبْطَلَ
  hiyatubTala
 • أَنْتُمَاتُبْطَلَا
  antumaatubTalaa
 • هُمَايُبْطَلَا
  humaayubTalaa
 • هُمَاتُبْطَلَا
  humaatubTalaa
 • نَحْنُنُبْطَلَ
  naHnunubTala
 • أَنْتُمْتُبْطَلُوا
  antumtubTaluu
 • أَنْتُنَّتُبْطَلْنَ
  antunnatubTalna
 • هُمْيُبْطَلُوا
  humyubTaluu
 • هُنَّيُبْطَلْنَ
  hunnayubTalna

Jussive

 • أَنَاأُبْطَلْ
  anaʾubTal
 • أَنْتَتُبْطَلْ
  antatubTal
 • أَنْتِتُبْطَلِي
  antitubTalii
 • هُوَيُبْطَلْ
  huwayubTal
 • هِيَتُبْطَلْ
  hiyatubTal
 • أَنْتُمَاتُبْطَلَا
  antumaatubTalaa
 • هُمَايُبْطَلَا
  humaayubTalaa
 • هُمَاتُبْطَلَا
  humaatubTalaa
 • نَحْنُنُبْطَلْ
  naHnunubTal
 • أَنْتُمْتُبْطَلُوا
  antumtubTaluu
 • أَنْتُنَّتُبْطَلْنَ
  antunnatubTalna
 • هُمْيُبْطَلُوا
  humyubTaluu
 • هُنَّيُبْطَلْنَ
  hunnayubTalna

Imperative

 • أَنْتَأَبْطِلْ
  antaʾabTil
 • أَنْتِأَبْطِلِي
  antiʾabTilii
 • أَنْتُمَاأَبْطِلَا
  antumaaʾabTilaa
 • أَنْتُمْأَبْطِلُوا
  antumʾabTiluu
 • أَنْتُنَّأَبْطِلْنَ
  antunnaʾabTilna

Participles

Active

 • مُبْطِل
  mubTil

Passive

 • مُبْطَل
  mubTal

Verbal noun

 • إِبْطَال
  ʾibTaal
פרסום
הטיות הפועל أَبْطَلَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "أَبْطَلَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום