Download New

הטיות פועל أَنْجَبَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاأَنْجَبْتُ
  anaʾanjabtu
 • أَنْتَأَنْجَبْتَ
  antaʾanjabta
 • أَنْتِأَنْجَبْتِ
  antiʾanjabti
 • هُوَأَنْجَبَ
  huwaʾanjaba
 • هِيَأَنْجَبَتْ
  hiyaʾanjabat
 • أَنْتُمَاأَنْجَبْتُمَا
  antumaaʾanjabtumaa
 • هُمَاأَنْجَبَا
  humaaʾanjabaa
 • هُمَاأَنْجَبَتَا
  humaaʾanjabataa
 • نَحْنُأَنْجَبْنَا
  naHnuʾanjabnaa
 • أَنْتُمْأَنْجَبْتُمْ
  antumʾanjabtum
 • أَنْتُنَّأَنْجَبْتُنَّ
  antunnaʾanjabtunna
 • هُمْأَنْجَبُوا
  humʾanjabuu
 • هُنَّأَنْجَبْنَ
  hunnaʾanjabna

Present

 • أَنَاأُنْجِبُ
  anaʾunjibu
 • أَنْتَتُنْجِبُ
  antatunjibu
 • أَنْتِتُنْجِبِينَ
  antitunjibiina
 • هُوَيُنْجِبُ
  huwayunjibu
 • هِيَتُنْجِبُ
  hiyatunjibu
 • أَنْتُمَاتُنْجِبَانِ
  antumaatunjibaani
 • هُمَايُنْجِبَانِ
  humaayunjibaani
 • هُمَاتُنْجِبَانِ
  humaatunjibaani
 • نَحْنُنُنْجِبُ
  naHnununjibu
 • أَنْتُمْتُنْجِبُونَ
  antumtunjibuuna
 • أَنْتُنَّتُنْجِبْنَ
  antunnatunjibna
 • هُمْيُنْجِبُونَ
  humyunjibuuna
 • هُنَّيُنْجِبْنَ
  hunnayunjibna

Subjunctive

 • أَنَاأُنْجِبَ
  anaʾunjiba
 • أَنْتَتُنْجِبَ
  antatunjiba
 • أَنْتِتُنْجِبِي
  antitunjibii
 • هُوَيُنْجِبَ
  huwayunjiba
 • هِيَتُنْجِبَ
  hiyatunjiba
 • أَنْتُمَاتُنْجِبَا
  antumaatunjibaa
 • هُمَايُنْجِبَا
  humaayunjibaa
 • هُمَاتُنْجِبَا
  humaatunjibaa
 • نَحْنُنُنْجِبَ
  naHnununjiba
 • أَنْتُمْتُنْجِبُوا
  antumtunjibuu
 • أَنْتُنَّتُنْجِبْنَ
  antunnatunjibna
 • هُمْيُنْجِبُوا
  humyunjibuu
 • هُنَّيُنْجِبْنَ
  hunnayunjibna

Passive

Jussive

 • أَنَاأُنْجِبْ
  anaʾunjib
 • أَنْتَتُنْجِبْ
  antatunjib
 • أَنْتِتُنْجِبِي
  antitunjibii
 • هُوَيُنْجِبْ
  huwayunjib
 • هِيَتُنْجِبْ
  hiyatunjib
 • أَنْتُمَاتُنْجِبَا
  antumaatunjibaa
 • هُمَايُنْجِبَا
  humaayunjibaa
 • هُمَاتُنْجِبَا
  humaatunjibaa
 • نَحْنُنُنْجِبْ
  naHnununjib
 • أَنْتُمْتُنْجِبُوا
  antumtunjibuu
 • أَنْتُنَّتُنْجِبْنَ
  antunnatunjibna
 • هُمْيُنْجِبُوا
  humyunjibuu
 • هُنَّيُنْجِبْنَ
  hunnayunjibna

Past

 • أَنَاأُنْجِبْتُ
  anaʾunjibtu
 • أَنْتَأُنْجِبْتَ
  antaʾunjibta
 • أَنْتِأُنْجِبْتِ
  antiʾunjibti
 • هُوَأُنْجِبَ
  huwaʾunjiba
 • هِيَأُنْجِبَتْ
  hiyaʾunjibat
 • أَنْتُمَاأُنْجِبْتُمَا
  antumaaʾunjibtumaa
 • هُمَاأُنْجِبَا
  humaaʾunjibaa
 • هُمَاأُنْجِبَتَا
  humaaʾunjibataa
 • نَحْنُأُنْجِبْنَا
  naHnuʾunjibnaa
 • أَنْتُمْأُنْجِبْتُمْ
  antumʾunjibtum
 • أَنْتُنَّأُنْجِبْتُنَّ
  antunnaʾunjibtunna
 • هُمْأُنْجِبُوا
  humʾunjibuu
 • هُنَّأُنْجِبْنَ
  hunnaʾunjibna

Present

 • أَنَاأُنْجَبُ
  anaʾunjabu
 • أَنْتَتُنْجَبُ
  antatunjabu
 • أَنْتِتُنْجَبِينَ
  antitunjabiina
 • هُوَيُنْجَبُ
  huwayunjabu
 • هِيَتُنْجَبُ
  hiyatunjabu
 • أَنْتُمَاتُنْجَبَانِ
  antumaatunjabaani
 • هُمَايُنْجَبَانِ
  humaayunjabaani
 • هُمَاتُنْجَبَانِ
  humaatunjabaani
 • نَحْنُنُنْجَبُ
  naHnununjabu
 • أَنْتُمْتُنْجَبُونَ
  antumtunjabuuna
 • أَنْتُنَّتُنْجَبْنَ
  antunnatunjabna
 • هُمْيُنْجَبُونَ
  humyunjabuuna
 • هُنَّيُنْجَبْنَ
  hunnayunjabna

Subjunctive

 • أَنَاأُنْجَبَ
  anaʾunjaba
 • أَنْتَتُنْجَبَ
  antatunjaba
 • أَنْتِتُنْجَبِي
  antitunjabii
 • هُوَيُنْجَبَ
  huwayunjaba
 • هِيَتُنْجَبَ
  hiyatunjaba
 • أَنْتُمَاتُنْجَبَا
  antumaatunjabaa
 • هُمَايُنْجَبَا
  humaayunjabaa
 • هُمَاتُنْجَبَا
  humaatunjabaa
 • نَحْنُنُنْجَبَ
  naHnununjaba
 • أَنْتُمْتُنْجَبُوا
  antumtunjabuu
 • أَنْتُنَّتُنْجَبْنَ
  antunnatunjabna
 • هُمْيُنْجَبُوا
  humyunjabuu
 • هُنَّيُنْجَبْنَ
  hunnayunjabna

Jussive

 • أَنَاأُنْجَبْ
  anaʾunjab
 • أَنْتَتُنْجَبْ
  antatunjab
 • أَنْتِتُنْجَبِي
  antitunjabii
 • هُوَيُنْجَبْ
  huwayunjab
 • هِيَتُنْجَبْ
  hiyatunjab
 • أَنْتُمَاتُنْجَبَا
  antumaatunjabaa
 • هُمَايُنْجَبَا
  humaayunjabaa
 • هُمَاتُنْجَبَا
  humaatunjabaa
 • نَحْنُنُنْجَبْ
  naHnununjab
 • أَنْتُمْتُنْجَبُوا
  antumtunjabuu
 • أَنْتُنَّتُنْجَبْنَ
  antunnatunjabna
 • هُمْيُنْجَبُوا
  humyunjabuu
 • هُنَّيُنْجَبْنَ
  hunnayunjabna

Imperative

 • أَنْتَأَنْجِبْ
  antaʾanjib
 • أَنْتِأَنْجِبِي
  antiʾanjibii
 • أَنْتُمَاأَنْجِبَا
  antumaaʾanjibaa
 • أَنْتُمْأَنْجِبُوا
  antumʾanjibuu
 • أَنْتُنَّأَنْجِبْنَ
  antunnaʾanjibna

Participles

Active

 • مُنْجِب
  munjib

Passive

 • مُنْجَب
  munjab

Verbal noun

 • إِنْجَاب
  ʾinjaab
פרסום
הטיות הפועל أَنْجَبَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "أَنْجَبَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום