Download New

הטיות פועל اِسْتَحْسَنَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَااِسْتَحْسَنْتُ
  anaistaHsantu
 • أَنْتَاِسْتَحْسَنْتَ
  antaistaHsanta
 • أَنْتِاِسْتَحْسَنْتِ
  antiistaHsanti
 • هُوَاِسْتَحْسَنَ
  huwaistaHsana
 • هِيَاِسْتَحْسَنَتْ
  hiyaistaHsanat
 • أَنْتُمَااِسْتَحْسَنْتُمَا
  antumaaistaHsantumaa
 • هُمَااِسْتَحْسَنَا
  humaaistaHsanaa
 • هُمَااِسْتَحْسَنَتَا
  humaaistaHsanataa
 • نَحْنُاِسْتَحْسَنَّا
  naHnuistaHsannaa
 • أَنْتُمْاِسْتَحْسَنْتُمْ
  antumistaHsantum
 • أَنْتُنَّاِسْتَحْسَنْتُنَّ
  antunnaistaHsantunna
 • هُمْاِسْتَحْسَنُوا
  humistaHsanuu
 • هُنَّاِسْتَحْسَنَّ
  hunnaistaHsanna

Present

 • أَنَاأَسْتَحْسِنُ
  anaʾastaHsinu
 • أَنْتَتَسْتَحْسِنُ
  antatastaHsinu
 • أَنْتِتَسْتَحْسِنِينَ
  antitastaHsiniina
 • هُوَيَسْتَحْسِنُ
  huwayastaHsinu
 • هِيَتَسْتَحْسِنُ
  hiyatastaHsinu
 • أَنْتُمَاتَسْتَحْسِنَانِ
  antumaatastaHsinaani
 • هُمَايَسْتَحْسِنَانِ
  humaayastaHsinaani
 • هُمَاتَسْتَحْسِنَانِ
  humaatastaHsinaani
 • نَحْنُنَسْتَحْسِنُ
  naHnunastaHsinu
 • أَنْتُمْتَسْتَحْسِنُونَ
  antumtastaHsinuuna
 • أَنْتُنَّتَسْتَحْسِنَّ
  antunnatastaHsinna
 • هُمْيَسْتَحْسِنُونَ
  humyastaHsinuuna
 • هُنَّيَسْتَحْسِنَّ
  hunnayastaHsinna

Subjunctive

 • أَنَاأَسْتَحْسِنَ
  anaʾastaHsina
 • أَنْتَتَسْتَحْسِنَ
  antatastaHsina
 • أَنْتِتَسْتَحْسِنِي
  antitastaHsinii
 • هُوَيَسْتَحْسِنَ
  huwayastaHsina
 • هِيَتَسْتَحْسِنَ
  hiyatastaHsina
 • أَنْتُمَاتَسْتَحْسِنَا
  antumaatastaHsinaa
 • هُمَايَسْتَحْسِنَا
  humaayastaHsinaa
 • هُمَاتَسْتَحْسِنَا
  humaatastaHsinaa
 • نَحْنُنَسْتَحْسِنَ
  naHnunastaHsina
 • أَنْتُمْتَسْتَحْسِنُوا
  antumtastaHsinuu
 • أَنْتُنَّتَسْتَحْسِنَّ
  antunnatastaHsinna
 • هُمْيَسْتَحْسِنُوا
  humyastaHsinuu
 • هُنَّيَسْتَحْسِنَّ
  hunnayastaHsinna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَسْتَحْسِنْ
  anaʾastaHsin
 • أَنْتَتَسْتَحْسِنْ
  antatastaHsin
 • أَنْتِتَسْتَحْسِنِي
  antitastaHsinii
 • هُوَيَسْتَحْسِنْ
  huwayastaHsin
 • هِيَتَسْتَحْسِنْ
  hiyatastaHsin
 • أَنْتُمَاتَسْتَحْسِنَا
  antumaatastaHsinaa
 • هُمَايَسْتَحْسِنَا
  humaayastaHsinaa
 • هُمَاتَسْتَحْسِنَا
  humaatastaHsinaa
 • نَحْنُنَسْتَحْسِنْ
  naHnunastaHsin
 • أَنْتُمْتَسْتَحْسِنُوا
  antumtastaHsinuu
 • أَنْتُنَّتَسْتَحْسِنَّ
  antunnatastaHsinna
 • هُمْيَسْتَحْسِنُوا
  humyastaHsinuu
 • هُنَّيَسْتَحْسِنَّ
  hunnayastaHsinna

Past

 • أَنَااُسْتُحْسِنْتُ
  anaustuHsintu
 • أَنْتَاُسْتُحْسِنْتَ
  antaustuHsinta
 • أَنْتِاُسْتُحْسِنْتِ
  antiustuHsinti
 • هُوَاُسْتُحْسِنَ
  huwaustuHsina
 • هِيَاُسْتُحْسِنَتْ
  hiyaustuHsinat
 • أَنْتُمَااُسْتُحْسِنْتُمَا
  antumaaustuHsintumaa
 • هُمَااُسْتُحْسِنَا
  humaaustuHsinaa
 • هُمَااُسْتُحْسِنَتَا
  humaaustuHsinataa
 • نَحْنُاُسْتُحْسِنَّا
  naHnuustuHsinnaa
 • أَنْتُمْاُسْتُحْسِنْتُمْ
  antumustuHsintum
 • أَنْتُنَّاُسْتُحْسِنْتُنَّ
  antunnaustuHsintunna
 • هُمْاُسْتُحْسِنُوا
  humustuHsinuu
 • هُنَّاُسْتُحْسِنَّ
  hunnaustuHsinna

Present

 • أَنَاأُسْتَحْسَنُ
  anaʾustaHsanu
 • أَنْتَتُسْتَحْسَنُ
  antatustaHsanu
 • أَنْتِتُسْتَحْسَنِينَ
  antitustaHsaniina
 • هُوَيُسْتَحْسَنُ
  huwayustaHsanu
 • هِيَتُسْتَحْسَنُ
  hiyatustaHsanu
 • أَنْتُمَاتُسْتَحْسَنَانِ
  antumaatustaHsanaani
 • هُمَايُسْتَحْسَنَانِ
  humaayustaHsanaani
 • هُمَاتُسْتَحْسَنَانِ
  humaatustaHsanaani
 • نَحْنُنُسْتَحْسَنُ
  naHnunustaHsanu
 • أَنْتُمْتُسْتَحْسَنُونَ
  antumtustaHsanuuna
 • أَنْتُنَّتُسْتَحْسَنَّ
  antunnatustaHsanna
 • هُمْيُسْتَحْسَنُونَ
  humyustaHsanuuna
 • هُنَّيُسْتَحْسَنَّ
  hunnayustaHsanna

Subjunctive

 • أَنَاأُسْتَحْسَنَ
  anaʾustaHsana
 • أَنْتَتُسْتَحْسَنَ
  antatustaHsana
 • أَنْتِتُسْتَحْسَنِي
  antitustaHsanii
 • هُوَيُسْتَحْسَنَ
  huwayustaHsana
 • هِيَتُسْتَحْسَنَ
  hiyatustaHsana
 • أَنْتُمَاتُسْتَحْسَنَا
  antumaatustaHsanaa
 • هُمَايُسْتَحْسَنَا
  humaayustaHsanaa
 • هُمَاتُسْتَحْسَنَا
  humaatustaHsanaa
 • نَحْنُنُسْتَحْسَنَ
  naHnunustaHsana
 • أَنْتُمْتُسْتَحْسَنُوا
  antumtustaHsanuu
 • أَنْتُنَّتُسْتَحْسَنَّ
  antunnatustaHsanna
 • هُمْيُسْتَحْسَنُوا
  humyustaHsanuu
 • هُنَّيُسْتَحْسَنَّ
  hunnayustaHsanna

Jussive

 • أَنَاأُسْتَحْسَنْ
  anaʾustaHsan
 • أَنْتَتُسْتَحْسَنْ
  antatustaHsan
 • أَنْتِتُسْتَحْسَنِي
  antitustaHsanii
 • هُوَيُسْتَحْسَنْ
  huwayustaHsan
 • هِيَتُسْتَحْسَنْ
  hiyatustaHsan
 • أَنْتُمَاتُسْتَحْسَنَا
  antumaatustaHsanaa
 • هُمَايُسْتَحْسَنَا
  humaayustaHsanaa
 • هُمَاتُسْتَحْسَنَا
  humaatustaHsanaa
 • نَحْنُنُسْتَحْسَنْ
  naHnunustaHsan
 • أَنْتُمْتُسْتَحْسَنُوا
  antumtustaHsanuu
 • أَنْتُنَّتُسْتَحْسَنَّ
  antunnatustaHsanna
 • هُمْيُسْتَحْسَنُوا
  humyustaHsanuu
 • هُنَّيُسْتَحْسَنَّ
  hunnayustaHsanna

Imperative

 • أَنْتَاِسْتَحْسِنْ
  antaistaHsin
 • أَنْتِاِسْتَحْسِنِي
  antiistaHsinii
 • أَنْتُمَااِسْتَحْسِنَا
  antumaaistaHsinaa
 • أَنْتُمْاِسْتَحْسِنُوا
  antumistaHsinuu
 • أَنْتُنَّاِسْتَحْسِنَّ
  antunnaistaHsinna

Participles

Active

 • مُسْتَحْسِن
  mustaHsin

Passive

 • مُسْتَحْسَن
  mustaHsan

Verbal noun

 • اِسْتِحْسَان
  istiHsaan
פרסום
הטיות הפועל اِسْتَحْسَنَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "اِسْتَحْسَنَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום