Download New

הטיות פועל اِسْتَعَانَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَااِسْتَعَنْتُ
  anaistaʿantu
 • أَنْتَاِسْتَعَنْتَ
  antaistaʿanta
 • أَنْتِاِسْتَعَنْتِ
  antiistaʿanti
 • هُوَاِسْتَعَانَ
  huwaistaʿaana
 • هِيَاِسْتَعَانَتْ
  hiyaistaʿaanat
 • أَنْتُمَااِسْتَعَنْتُمَا
  antumaaistaʿantumaa
 • هُمَااِسْتَعَانَا
  humaaistaʿaanaa
 • هُمَااِسْتَعَانَتَا
  humaaistaʿaanataa
 • نَحْنُاِسْتَعَنَّا
  naHnuistaʿannaa
 • أَنْتُمْاِسْتَعَنْتُمْ
  antumistaʿantum
 • أَنْتُنَّاِسْتَعَنْتُنَّ
  antunnaistaʿantunna
 • هُمْاِسْتَعَانُوا
  humistaʿaanuu
 • هُنَّاِسْتَعَنَّ
  hunnaistaʿanna

Present

 • أَنَاأَسْتَعِينُ
  anaʾastaʿiinu
 • أَنْتَتَسْتَعِينُ
  antatastaʿiinu
 • أَنْتِتَسْتَعِينِينَ
  antitastaʿiiniina
 • هُوَيَسْتَعِينُ
  huwayastaʿiinu
 • هِيَتَسْتَعِينُ
  hiyatastaʿiinu
 • أَنْتُمَاتَسْتَعِينَانِ
  antumaatastaʿiinaani
 • هُمَايَسْتَعِينَانِ
  humaayastaʿiinaani
 • هُمَاتَسْتَعِينَانِ
  humaatastaʿiinaani
 • نَحْنُنَسْتَعِينُ
  naHnunastaʿiinu
 • أَنْتُمْتَسْتَعِينُونَ
  antumtastaʿiinuuna
 • أَنْتُنَّتَسْتَعِنَّ
  antunnatastaʿinna
 • هُمْيَسْتَعِينُونَ
  humyastaʿiinuuna
 • هُنَّيَسْتَعِنَّ
  hunnayastaʿinna

Subjunctive

 • أَنَاأَسْتَعِينَ
  anaʾastaʿiina
 • أَنْتَتَسْتَعِينَ
  antatastaʿiina
 • أَنْتِتَسْتَعِينِي
  antitastaʿiinii
 • هُوَيَسْتَعِينَ
  huwayastaʿiina
 • هِيَتَسْتَعِينَ
  hiyatastaʿiina
 • أَنْتُمَاتَسْتَعِينَا
  antumaatastaʿiinaa
 • هُمَايَسْتَعِينَا
  humaayastaʿiinaa
 • هُمَاتَسْتَعِينَا
  humaatastaʿiinaa
 • نَحْنُنَسْتَعِينَ
  naHnunastaʿiina
 • أَنْتُمْتَسْتَعِينُوا
  antumtastaʿiinuu
 • أَنْتُنَّتَسْتَعِنَّ
  antunnatastaʿinna
 • هُمْيَسْتَعِينُوا
  humyastaʿiinuu
 • هُنَّيَسْتَعِنَّ
  hunnayastaʿinna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَسْتَعِنْ
  anaʾastaʿin
 • أَنْتَتَسْتَعِنْ
  antatastaʿin
 • أَنْتِتَسْتَعِينِي
  antitastaʿiinii
 • هُوَيَسْتَعِنْ
  huwayastaʿin
 • هِيَتَسْتَعِنْ
  hiyatastaʿin
 • أَنْتُمَاتَسْتَعِينَا
  antumaatastaʿiinaa
 • هُمَايَسْتَعِينَا
  humaayastaʿiinaa
 • هُمَاتَسْتَعِينَا
  humaatastaʿiinaa
 • نَحْنُنَسْتَعِنْ
  naHnunastaʿin
 • أَنْتُمْتَسْتَعِينُوا
  antumtastaʿiinuu
 • أَنْتُنَّتَسْتَعِنَّ
  antunnatastaʿinna
 • هُمْيَسْتَعِينُوا
  humyastaʿiinuu
 • هُنَّيَسْتَعِنَّ
  hunnayastaʿinna

Past

 • أَنَااُسْتُعِنْتُ
  anaustuʿintu
 • أَنْتَاُسْتُعِنْتَ
  antaustuʿinta
 • أَنْتِاُسْتُعِنْتِ
  antiustuʿinti
 • هُوَاُسْتُعِينَ
  huwaustuʿiina
 • هِيَاُسْتُعِينَتْ
  hiyaustuʿiinat
 • أَنْتُمَااُسْتُعِنْتُمَا
  antumaaustuʿintumaa
 • هُمَااُسْتُعِينَا
  humaaustuʿiinaa
 • هُمَااُسْتُعِينَتَا
  humaaustuʿiinataa
 • نَحْنُاُسْتُعِنَّا
  naHnuustuʿinnaa
 • أَنْتُمْاُسْتُعِنْتُمْ
  antumustuʿintum
 • أَنْتُنَّاُسْتُعِنْتُنَّ
  antunnaustuʿintunna
 • هُمْاُسْتُعِينُوا
  humustuʿiinuu
 • هُنَّاُسْتُعِنَّ
  hunnaustuʿinna

Present

 • أَنَاأُسْتَعَانُ
  anaʾustaʿaanu
 • أَنْتَتُسْتَعَانُ
  antatustaʿaanu
 • أَنْتِتُسْتَعَانِينَ
  antitustaʿaaniina
 • هُوَيُسْتَعَانُ
  huwayustaʿaanu
 • هِيَتُسْتَعَانُ
  hiyatustaʿaanu
 • أَنْتُمَاتُسْتَعَانَانِ
  antumaatustaʿaanaani
 • هُمَايُسْتَعَانَانِ
  humaayustaʿaanaani
 • هُمَاتُسْتَعَانَانِ
  humaatustaʿaanaani
 • نَحْنُنُسْتَعَانُ
  naHnunustaʿaanu
 • أَنْتُمْتُسْتَعَانُونَ
  antumtustaʿaanuuna
 • أَنْتُنَّتُسْتَعَنَّ
  antunnatustaʿanna
 • هُمْيُسْتَعَانُونَ
  humyustaʿaanuuna
 • هُنَّيُسْتَعَنَّ
  hunnayustaʿanna

Subjunctive

 • أَنَاأُسْتَعَانَ
  anaʾustaʿaana
 • أَنْتَتُسْتَعَانَ
  antatustaʿaana
 • أَنْتِتُسْتَعَانِي
  antitustaʿaanii
 • هُوَيُسْتَعَانَ
  huwayustaʿaana
 • هِيَتُسْتَعَانَ
  hiyatustaʿaana
 • أَنْتُمَاتُسْتَعَانَا
  antumaatustaʿaanaa
 • هُمَايُسْتَعَانَا
  humaayustaʿaanaa
 • هُمَاتُسْتَعَانَا
  humaatustaʿaanaa
 • نَحْنُنُسْتَعَانَ
  naHnunustaʿaana
 • أَنْتُمْتُسْتَعَانُوا
  antumtustaʿaanuu
 • أَنْتُنَّتُسْتَعَنَّ
  antunnatustaʿanna
 • هُمْيُسْتَعَانُوا
  humyustaʿaanuu
 • هُنَّيُسْتَعَنَّ
  hunnayustaʿanna

Jussive

 • أَنَاأُسْتَعَنْ
  anaʾustaʿan
 • أَنْتَتُسْتَعَنْ
  antatustaʿan
 • أَنْتِتُسْتَعَانِي
  antitustaʿaanii
 • هُوَيُسْتَعَنْ
  huwayustaʿan
 • هِيَتُسْتَعَنْ
  hiyatustaʿan
 • أَنْتُمَاتُسْتَعَانَا
  antumaatustaʿaanaa
 • هُمَايُسْتَعَانَا
  humaayustaʿaanaa
 • هُمَاتُسْتَعَانَا
  humaatustaʿaanaa
 • نَحْنُنُسْتَعَنْ
  naHnunustaʿan
 • أَنْتُمْتُسْتَعَانُوا
  antumtustaʿaanuu
 • أَنْتُنَّتُسْتَعَنَّ
  antunnatustaʿanna
 • هُمْيُسْتَعَانُوا
  humyustaʿaanuu
 • هُنَّيُسْتَعَنَّ
  hunnayustaʿanna

Imperative

 • أَنْتَاِسْتَعِنْ
  antaistaʿin
 • أَنْتِاِسْتَعِينِي
  antiistaʿiinii
 • أَنْتُمَااِسْتَعِينَا
  antumaaistaʿiinaa
 • أَنْتُمْاِسْتَعِينُوا
  antumistaʿiinuu
 • أَنْتُنَّاِسْتَعِنَّ
  antunnaistaʿinna

Participles

Active

 • مُسْتَعِين
  mustaʿiin

Passive

 • مُسْتَعَان
  mustaʿaan

Verbal noun

 • اِسْتِعَانَة
  istiʿaana
פרסום
הטיות הפועל اِسْتَعَانَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "اِسْتَعَانَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום