Download New

הטיות פועל اِضْطَلَعَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَااِضْطَلَعْتُ
  anaiDTalaʿtu
 • أَنْتَاِضْطَلَعْتَ
  antaiDTalaʿta
 • أَنْتِاِضْطَلَعْتِ
  antiiDTalaʿti
 • هُوَاِضْطَلَعَ
  huwaiDTalaʿa
 • هِيَاِضْطَلَعَتْ
  hiyaiDTalaʿat
 • أَنْتُمَااِضْطَلَعْتُمَا
  antumaaiDTalaʿtumaa
 • هُمَااِضْطَلَعَا
  humaaiDTalaʿaa
 • هُمَااِضْطَلَعَتَا
  humaaiDTalaʿataa
 • نَحْنُاِضْطَلَعْنَا
  naHnuiDTalaʿnaa
 • أَنْتُمْاِضْطَلَعْتُمْ
  antumiDTalaʿtum
 • أَنْتُنَّاِضْطَلَعْتُنَّ
  antunnaiDTalaʿtunna
 • هُمْاِضْطَلَعُوا
  humiDTalaʿuu
 • هُنَّاِضْطَلَعْنَ
  hunnaiDTalaʿna

Present

 • أَنَاأَضْطَلِعُ
  anaʾaDTaliʿu
 • أَنْتَتَضْطَلِعُ
  antataDTaliʿu
 • أَنْتِتَضْطَلِعِينَ
  antitaDTaliʿiina
 • هُوَيَضْطَلِعُ
  huwayaDTaliʿu
 • هِيَتَضْطَلِعُ
  hiyataDTaliʿu
 • أَنْتُمَاتَضْطَلِعَانِ
  antumaataDTaliʿaani
 • هُمَايَضْطَلِعَانِ
  humaayaDTaliʿaani
 • هُمَاتَضْطَلِعَانِ
  humaataDTaliʿaani
 • نَحْنُنَضْطَلِعُ
  naHnunaDTaliʿu
 • أَنْتُمْتَضْطَلِعُونَ
  antumtaDTaliʿuuna
 • أَنْتُنَّتَضْطَلِعْنَ
  antunnataDTaliʿna
 • هُمْيَضْطَلِعُونَ
  humyaDTaliʿuuna
 • هُنَّيَضْطَلِعْنَ
  hunnayaDTaliʿna

Subjunctive

 • أَنَاأَضْطَلِعَ
  anaʾaDTaliʿa
 • أَنْتَتَضْطَلِعَ
  antataDTaliʿa
 • أَنْتِتَضْطَلِعِي
  antitaDTaliʿii
 • هُوَيَضْطَلِعَ
  huwayaDTaliʿa
 • هِيَتَضْطَلِعَ
  hiyataDTaliʿa
 • أَنْتُمَاتَضْطَلِعَا
  antumaataDTaliʿaa
 • هُمَايَضْطَلِعَا
  humaayaDTaliʿaa
 • هُمَاتَضْطَلِعَا
  humaataDTaliʿaa
 • نَحْنُنَضْطَلِعَ
  naHnunaDTaliʿa
 • أَنْتُمْتَضْطَلِعُوا
  antumtaDTaliʿuu
 • أَنْتُنَّتَضْطَلِعْنَ
  antunnataDTaliʿna
 • هُمْيَضْطَلِعُوا
  humyaDTaliʿuu
 • هُنَّيَضْطَلِعْنَ
  hunnayaDTaliʿna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَضْطَلِعْ
  anaʾaDTaliʿ
 • أَنْتَتَضْطَلِعْ
  antataDTaliʿ
 • أَنْتِتَضْطَلِعِي
  antitaDTaliʿii
 • هُوَيَضْطَلِعْ
  huwayaDTaliʿ
 • هِيَتَضْطَلِعْ
  hiyataDTaliʿ
 • أَنْتُمَاتَضْطَلِعَا
  antumaataDTaliʿaa
 • هُمَايَضْطَلِعَا
  humaayaDTaliʿaa
 • هُمَاتَضْطَلِعَا
  humaataDTaliʿaa
 • نَحْنُنَضْطَلِعْ
  naHnunaDTaliʿ
 • أَنْتُمْتَضْطَلِعُوا
  antumtaDTaliʿuu
 • أَنْتُنَّتَضْطَلِعْنَ
  antunnataDTaliʿna
 • هُمْيَضْطَلِعُوا
  humyaDTaliʿuu
 • هُنَّيَضْطَلِعْنَ
  hunnayaDTaliʿna

Past

 • أَنَااُضْطُلِعْتُ
  anauDTuliʿtu
 • أَنْتَاُضْطُلِعْتَ
  antauDTuliʿta
 • أَنْتِاُضْطُلِعْتِ
  antiuDTuliʿti
 • هُوَاُضْطُلِعَ
  huwauDTuliʿa
 • هِيَاُضْطُلِعَتْ
  hiyauDTuliʿat
 • أَنْتُمَااُضْطُلِعْتُمَا
  antumaauDTuliʿtumaa
 • هُمَااُضْطُلِعَا
  humaauDTuliʿaa
 • هُمَااُضْطُلِعَتَا
  humaauDTuliʿataa
 • نَحْنُاُضْطُلِعْنَا
  naHnuuDTuliʿnaa
 • أَنْتُمْاُضْطُلِعْتُمْ
  antumuDTuliʿtum
 • أَنْتُنَّاُضْطُلِعْتُنَّ
  antunnauDTuliʿtunna
 • هُمْاُضْطُلِعُوا
  humuDTuliʿuu
 • هُنَّاُضْطُلِعْنَ
  hunnauDTuliʿna

Present

 • أَنَاأُضْطَلَعُ
  anaʾuDTalaʿu
 • أَنْتَتُضْطَلَعُ
  antatuDTalaʿu
 • أَنْتِتُضْطَلَعِينَ
  antituDTalaʿiina
 • هُوَيُضْطَلَعُ
  huwayuDTalaʿu
 • هِيَتُضْطَلَعُ
  hiyatuDTalaʿu
 • أَنْتُمَاتُضْطَلَعَانِ
  antumaatuDTalaʿaani
 • هُمَايُضْطَلَعَانِ
  humaayuDTalaʿaani
 • هُمَاتُضْطَلَعَانِ
  humaatuDTalaʿaani
 • نَحْنُنُضْطَلَعُ
  naHnunuDTalaʿu
 • أَنْتُمْتُضْطَلَعُونَ
  antumtuDTalaʿuuna
 • أَنْتُنَّتُضْطَلَعْنَ
  antunnatuDTalaʿna
 • هُمْيُضْطَلَعُونَ
  humyuDTalaʿuuna
 • هُنَّيُضْطَلَعْنَ
  hunnayuDTalaʿna

Subjunctive

 • أَنَاأُضْطَلَعَ
  anaʾuDTalaʿa
 • أَنْتَتُضْطَلَعَ
  antatuDTalaʿa
 • أَنْتِتُضْطَلَعِي
  antituDTalaʿii
 • هُوَيُضْطَلَعَ
  huwayuDTalaʿa
 • هِيَتُضْطَلَعَ
  hiyatuDTalaʿa
 • أَنْتُمَاتُضْطَلَعَا
  antumaatuDTalaʿaa
 • هُمَايُضْطَلَعَا
  humaayuDTalaʿaa
 • هُمَاتُضْطَلَعَا
  humaatuDTalaʿaa
 • نَحْنُنُضْطَلَعَ
  naHnunuDTalaʿa
 • أَنْتُمْتُضْطَلَعُوا
  antumtuDTalaʿuu
 • أَنْتُنَّتُضْطَلَعْنَ
  antunnatuDTalaʿna
 • هُمْيُضْطَلَعُوا
  humyuDTalaʿuu
 • هُنَّيُضْطَلَعْنَ
  hunnayuDTalaʿna

Jussive

 • أَنَاأُضْطَلَعْ
  anaʾuDTalaʿ
 • أَنْتَتُضْطَلَعْ
  antatuDTalaʿ
 • أَنْتِتُضْطَلَعِي
  antituDTalaʿii
 • هُوَيُضْطَلَعْ
  huwayuDTalaʿ
 • هِيَتُضْطَلَعْ
  hiyatuDTalaʿ
 • أَنْتُمَاتُضْطَلَعَا
  antumaatuDTalaʿaa
 • هُمَايُضْطَلَعَا
  humaayuDTalaʿaa
 • هُمَاتُضْطَلَعَا
  humaatuDTalaʿaa
 • نَحْنُنُضْطَلَعْ
  naHnunuDTalaʿ
 • أَنْتُمْتُضْطَلَعُوا
  antumtuDTalaʿuu
 • أَنْتُنَّتُضْطَلَعْنَ
  antunnatuDTalaʿna
 • هُمْيُضْطَلَعُوا
  humyuDTalaʿuu
 • هُنَّيُضْطَلَعْنَ
  hunnayuDTalaʿna

Imperative

 • أَنْتَاِضْطَلِعْ
  antaiDTaliʿ
 • أَنْتِاِضْطَلِعِي
  antiiDTaliʿii
 • أَنْتُمَااِضْطَلِعَا
  antumaaiDTaliʿaa
 • أَنْتُمْاِضْطَلِعُوا
  antumiDTaliʿuu
 • أَنْتُنَّاِضْطَلِعْنَ
  antunnaiDTaliʿna

Participles

Active

 • مُضْطَلِع
  muDTaliʿ

Passive

 • مُضْطَلَع
  muDTalaʿ

Verbal noun

 • اِضْطِلَاع
  iDTilaaʿ
פרסום
הטיות הפועל اِضْطَلَعَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "اِضْطَلَعَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום