Download New

הטיות פועל تَأَلْمَنَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاتَأَلْمَنْتُ
  anataʾalmantu
 • أَنْتَتَأَلْمَنْتَ
  antataʾalmanta
 • أَنْتِتَأَلْمَنْتِ
  antitaʾalmanti
 • هُوَتَأَلْمَنَ
  huwataʾalmana
 • هِيَتَأَلْمَنَتْ
  hiyataʾalmanat
 • أَنْتُمَاتَأَلْمَنْتُمَا
  antumaataʾalmantumaa
 • هُمَاتَأَلْمَنَا
  humaataʾalmanaa
 • هُمَاتَأَلْمَنَتَا
  humaataʾalmanataa
 • نَحْنُتَأَلْمَنَّا
  naHnutaʾalmannaa
 • أَنْتُمْتَأَلْمَنْتُمْ
  antumtaʾalmantum
 • أَنْتُنَّتَأَلْمَنْتُنَّ
  antunnataʾalmantunna
 • هُمْتَأَلْمَنُوا
  humtaʾalmanuu
 • هُنَّتَأَلْمَنَّ
  hunnataʾalmanna

Present

 • أَنَاأَتَأَلْمَنُ
  anaʾataʾalmanu
 • أَنْتَتَتَأَلْمَنُ
  antatataʾalmanu
 • أَنْتِتَتَأَلْمَنِينَ
  antitataʾalmaniina
 • هُوَيَتَأَلْمَنُ
  huwayataʾalmanu
 • هِيَتَتَأَلْمَنُ
  hiyatataʾalmanu
 • أَنْتُمَاتَتَأَلْمَنَانِ
  antumaatataʾalmanaani
 • هُمَايَتَأَلْمَنَانِ
  humaayataʾalmanaani
 • هُمَاتَتَأَلْمَنَانِ
  humaatataʾalmanaani
 • نَحْنُنَتَأَلْمَنُ
  naHnunataʾalmanu
 • أَنْتُمْتَتَأَلْمَنُونَ
  antumtataʾalmanuuna
 • أَنْتُنَّتَتَأَلْمَنَّ
  antunnatataʾalmanna
 • هُمْيَتَأَلْمَنُونَ
  humyataʾalmanuuna
 • هُنَّيَتَأَلْمَنَّ
  hunnayataʾalmanna

Subjunctive

 • أَنَاأَتَأَلْمَنَ
  anaʾataʾalmana
 • أَنْتَتَتَأَلْمَنَ
  antatataʾalmana
 • أَنْتِتَتَأَلْمَنِي
  antitataʾalmanii
 • هُوَيَتَأَلْمَنَ
  huwayataʾalmana
 • هِيَتَتَأَلْمَنَ
  hiyatataʾalmana
 • أَنْتُمَاتَتَأَلْمَنَا
  antumaatataʾalmanaa
 • هُمَايَتَأَلْمَنَا
  humaayataʾalmanaa
 • هُمَاتَتَأَلْمَنَا
  humaatataʾalmanaa
 • نَحْنُنَتَأَلْمَنَ
  naHnunataʾalmana
 • أَنْتُمْتَتَأَلْمَنُوا
  antumtataʾalmanuu
 • أَنْتُنَّتَتَأَلْمَنَّ
  antunnatataʾalmanna
 • هُمْيَتَأَلْمَنُوا
  humyataʾalmanuu
 • هُنَّيَتَأَلْمَنَّ
  hunnayataʾalmanna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَتَأَلْمَنْ
  anaʾataʾalman
 • أَنْتَتَتَأَلْمَنْ
  antatataʾalman
 • أَنْتِتَتَأَلْمَنِي
  antitataʾalmanii
 • هُوَيَتَأَلْمَنْ
  huwayataʾalman
 • هِيَتَتَأَلْمَنْ
  hiyatataʾalman
 • أَنْتُمَاتَتَأَلْمَنَا
  antumaatataʾalmanaa
 • هُمَايَتَأَلْمَنَا
  humaayataʾalmanaa
 • هُمَاتَتَأَلْمَنَا
  humaatataʾalmanaa
 • نَحْنُنَتَأَلْمَنْ
  naHnunataʾalman
 • أَنْتُمْتَتَأَلْمَنُوا
  antumtataʾalmanuu
 • أَنْتُنَّتَتَأَلْمَنَّ
  antunnatataʾalmanna
 • هُمْيَتَأَلْمَنُوا
  humyataʾalmanuu
 • هُنَّيَتَأَلْمَنَّ
  hunnayataʾalmanna

Past

 • أَنَاتُؤُلْمِنْتُ
  anatuʾulmintu
 • أَنْتَتُؤُلْمِنْتَ
  antatuʾulminta
 • أَنْتِتُؤُلْمِنْتِ
  antituʾulminti
 • هُوَتُؤُلْمِنَ
  huwatuʾulmina
 • هِيَتُؤُلْمِنَتْ
  hiyatuʾulminat
 • أَنْتُمَاتُؤُلْمِنْتُمَا
  antumaatuʾulmintumaa
 • هُمَاتُؤُلْمِنَا
  humaatuʾulminaa
 • هُمَاتُؤُلْمِنَتَا
  humaatuʾulminataa
 • نَحْنُتُؤُلْمِنَّا
  naHnutuʾulminnaa
 • أَنْتُمْتُؤُلْمِنْتُمْ
  antumtuʾulmintum
 • أَنْتُنَّتُؤُلْمِنْتُنَّ
  antunnatuʾulmintunna
 • هُمْتُؤُلْمِنُوا
  humtuʾulminuu
 • هُنَّتُؤُلْمِنَّ
  hunnatuʾulminna

Present

 • أَنَاأُتَأَلْمَنُ
  anaʾutaʾalmanu
 • أَنْتَتُتَأَلْمَنُ
  antatutaʾalmanu
 • أَنْتِتُتَأَلْمَنِينَ
  antitutaʾalmaniina
 • هُوَيُتَأَلْمَنُ
  huwayutaʾalmanu
 • هِيَتُتَأَلْمَنُ
  hiyatutaʾalmanu
 • أَنْتُمَاتُتَأَلْمَنَانِ
  antumaatutaʾalmanaani
 • هُمَايُتَأَلْمَنَانِ
  humaayutaʾalmanaani
 • هُمَاتُتَأَلْمَنَانِ
  humaatutaʾalmanaani
 • نَحْنُنُتَأَلْمَنُ
  naHnunutaʾalmanu
 • أَنْتُمْتُتَأَلْمَنُونَ
  antumtutaʾalmanuuna
 • أَنْتُنَّتُتَأَلْمَنَّ
  antunnatutaʾalmanna
 • هُمْيُتَأَلْمَنُونَ
  humyutaʾalmanuuna
 • هُنَّيُتَأَلْمَنَّ
  hunnayutaʾalmanna

Subjunctive

 • أَنَاأُتَأَلْمَنَ
  anaʾutaʾalmana
 • أَنْتَتُتَأَلْمَنَ
  antatutaʾalmana
 • أَنْتِتُتَأَلْمَنِي
  antitutaʾalmanii
 • هُوَيُتَأَلْمَنَ
  huwayutaʾalmana
 • هِيَتُتَأَلْمَنَ
  hiyatutaʾalmana
 • أَنْتُمَاتُتَأَلْمَنَا
  antumaatutaʾalmanaa
 • هُمَايُتَأَلْمَنَا
  humaayutaʾalmanaa
 • هُمَاتُتَأَلْمَنَا
  humaatutaʾalmanaa
 • نَحْنُنُتَأَلْمَنَ
  naHnunutaʾalmana
 • أَنْتُمْتُتَأَلْمَنُوا
  antumtutaʾalmanuu
 • أَنْتُنَّتُتَأَلْمَنَّ
  antunnatutaʾalmanna
 • هُمْيُتَأَلْمَنُوا
  humyutaʾalmanuu
 • هُنَّيُتَأَلْمَنَّ
  hunnayutaʾalmanna

Jussive

 • أَنَاأُتَأَلْمَنْ
  anaʾutaʾalman
 • أَنْتَتُتَأَلْمَنْ
  antatutaʾalman
 • أَنْتِتُتَأَلْمَنِي
  antitutaʾalmanii
 • هُوَيُتَأَلْمَنْ
  huwayutaʾalman
 • هِيَتُتَأَلْمَنْ
  hiyatutaʾalman
 • أَنْتُمَاتُتَأَلْمَنَا
  antumaatutaʾalmanaa
 • هُمَايُتَأَلْمَنَا
  humaayutaʾalmanaa
 • هُمَاتُتَأَلْمَنَا
  humaatutaʾalmanaa
 • نَحْنُنُتَأَلْمَنْ
  naHnunutaʾalman
 • أَنْتُمْتُتَأَلْمَنُوا
  antumtutaʾalmanuu
 • أَنْتُنَّتُتَأَلْمَنَّ
  antunnatutaʾalmanna
 • هُمْيُتَأَلْمَنُوا
  humyutaʾalmanuu
 • هُنَّيُتَأَلْمَنَّ
  hunnayutaʾalmanna

Imperative

 • أَنْتَتَأَلْمَنْ
  antataʾalman
 • أَنْتِتَأَلْمَنِي
  antitaʾalmanii
 • أَنْتُمَاتَأَلْمَنَا
  antumaataʾalmanaa
 • أَنْتُمْتَأَلْمَنُوا
  antumtaʾalmanuu
 • أَنْتُنَّتَأَلْمَنَّ
  antunnataʾalmanna

Participles

Active

 • مُتَأَلْمِن
  mutaʾalmin

Passive

 • مُتَأَلْمَن
  mutaʾalman

Verbal noun

 • تَأَلْمُن
  taʾalmun
פרסום
הטיות הפועל تَأَلْمَنَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "تَأَلْمَنَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום