Download New

הטיות פועל تَجَارَّ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاتَجَارَرْتُ
  anatajaarartu
 • أَنْتَتَجَارَرْتَ
  antatajaararta
 • أَنْتِتَجَارَرْتِ
  antitajaararti
 • هُوَتَجَارَّ/تَجَارَرَ
  huwatajaarra/tajaarara
 • هِيَتَجَارَّتْ/تَجَارَرَتْ
  hiyatajaarrat/tajaararat
 • أَنْتُمَاتَجَارَرْتُمَا
  antumaatajaarartumaa
 • هُمَاتَجَارَّا/تَجَارَرَا
  humaatajaarraa/tajaararaa
 • هُمَاتَجَارَّتَا/تَجَارَرَتَا
  humaatajaarrataa/tajaararataa
 • نَحْنُتَجَارَرْنَا
  naHnutajaararnaa
 • أَنْتُمْتَجَارَرْتُمْ
  antumtajaarartum
 • أَنْتُنَّتَجَارَرْتُنَّ
  antunnatajaarartunna
 • هُمْتَجَارُّوا/تَجَارَرُوا
  humtajaarruu/tajaararuu
 • هُنَّتَجَارَرْنَ
  hunnatajaararna

Present

 • أَنَاأَتَجَارُّ/أَتَجَارَرُ
  anaʾatajaarru/ʾatajaararu
 • أَنْتَتَتَجَارُّ/تَتَجَارَرُ
  antatatajaarru/tatajaararu
 • أَنْتِتَتَجَارِّينَ/تَتَجَارَرِينَ
  antitatajaarriina/tatajaarariina
 • هُوَيَتَجَارُّ/يَتَجَارَرُ
  huwayatajaarru/yatajaararu
 • هِيَتَتَجَارُّ/تَتَجَارَرُ
  hiyatatajaarru/tatajaararu
 • أَنْتُمَاتَتَجَارَّانِ/تَتَجَارَرَانِ
  antumaatatajaarraani/tatajaararaani
 • هُمَايَتَجَارَّانِ/يَتَجَارَرَانِ
  humaayatajaarraani/yatajaararaani
 • هُمَاتَتَجَارَّانِ/تَتَجَارَرَانِ
  humaatatajaarraani/tatajaararaani
 • نَحْنُنَتَجَارُّ/نَتَجَارَرُ
  naHnunatajaarru/natajaararu
 • أَنْتُمْتَتَجَارُّونَ/تَتَجَارَرُونَ
  antumtatajaarruuna/tatajaararuuna
 • أَنْتُنَّتَتَجَارَرْنَ
  antunnatatajaararna
 • هُمْيَتَجَارُّونَ/يَتَجَارَرُونَ
  humyatajaarruuna/yatajaararuuna
 • هُنَّيَتَجَارَرْنَ
  hunnayatajaararna

Subjunctive

 • أَنَاأَتَجَارَّ/أَتَجَارَرَ
  anaʾatajaarra/ʾatajaarara
 • أَنْتَتَتَجَارَّ/تَتَجَارَرَ
  antatatajaarra/tatajaarara
 • أَنْتِتَتَجَارِّي/تَتَجَارَرِي
  antitatajaarrii/tatajaararii
 • هُوَيَتَجَارَّ/يَتَجَارَرَ
  huwayatajaarra/yatajaarara
 • هِيَتَتَجَارَّ/تَتَجَارَرَ
  hiyatatajaarra/tatajaarara
 • أَنْتُمَاتَتَجَارَّا/تَتَجَارَرَا
  antumaatatajaarraa/tatajaararaa
 • هُمَايَتَجَارَّا/يَتَجَارَرَا
  humaayatajaarraa/yatajaararaa
 • هُمَاتَتَجَارَّا/تَتَجَارَرَا
  humaatatajaarraa/tatajaararaa
 • نَحْنُنَتَجَارَّ/نَتَجَارَرَ
  naHnunatajaarra/natajaarara
 • أَنْتُمْتَتَجَارُّوا/تَتَجَارَرُوا
  antumtatajaarruu/tatajaararuu
 • أَنْتُنَّتَتَجَارَرْنَ
  antunnatatajaararna
 • هُمْيَتَجَارُّوا/يَتَجَارَرُوا
  humyatajaarruu/yatajaararuu
 • هُنَّيَتَجَارَرْنَ
  hunnayatajaararna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَتَجَارَّ/أَتَجَارِّ/أَتَجَارَرْ
  anaʾatajaarra/ʾatajaarri/ʾatajaarar
 • أَنْتَتَتَجَارَّ/تَتَجَارِّ/تَتَجَارَرْ
  antatatajaarra/tatajaarri/tatajaarar
 • أَنْتِتَتَجَارِّي/تَتَجَارَرِي
  antitatajaarrii/tatajaararii
 • هُوَيَتَجَارَّ/يَتَجَارِّ/يَتَجَارَرْ
  huwayatajaarra/yatajaarri/yatajaarar
 • هِيَتَتَجَارَّ/تَتَجَارِّ/تَتَجَارَرْ
  hiyatatajaarra/tatajaarri/tatajaarar
 • أَنْتُمَاتَتَجَارَّا/تَتَجَارَرَا
  antumaatatajaarraa/tatajaararaa
 • هُمَايَتَجَارَّا/يَتَجَارَرَا
  humaayatajaarraa/yatajaararaa
 • هُمَاتَتَجَارَّا/تَتَجَارَرَا
  humaatatajaarraa/tatajaararaa
 • نَحْنُنَتَجَارَّ/نَتَجَارِّ/نَتَجَارَرْ
  naHnunatajaarra/natajaarri/natajaarar
 • أَنْتُمْتَتَجَارُّوا/تَتَجَارَرُوا
  antumtatajaarruu/tatajaararuu
 • أَنْتُنَّتَتَجَارَرْنَ
  antunnatatajaararna
 • هُمْيَتَجَارُّوا/يَتَجَارَرُوا
  humyatajaarruu/yatajaararuu
 • هُنَّيَتَجَارَرْنَ
  hunnayatajaararna

Past

  Present

   Subjunctive

    Jussive

     Imperative

     • أَنْتَتَجَارَّ/تَجَارِّ/تَجَارَرْ
      antatajaarra/tajaarri/tajaarar
     • أَنْتِتَجَارِّي/تَجَارَرِي
      antitajaarrii/tajaararii
     • أَنْتُمَاتَجَارَّا/تَجَارَرَا
      antumaatajaarraa/tajaararaa
     • أَنْتُمْتَجَارُّوا/تَجَارَرُوا
      antumtajaarruu/tajaararuu
     • أَنْتُنَّتَجَارَرْنَ
      antunnatajaararna

     Participles

     Active

     • مُتَجَارّ/مُتَجَارِر
      mutajaarr/mutajaarir

     Passive

     • مُتَجَارّ/مُتَجَارَر
      mutajaarr/mutajaarar

     Verbal noun

     • تَجَارُر
      tajaarur
     פרסום
     הטיות הפועל تَجَارَّ בכל זמנים, מודוס וגופות.
     חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "تَجَارَّ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
     פרסום