Download New

הטיות פועל تَجَزَّأَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاتَجَزَّأْتُ
  anatajazzaʾtu
 • أَنْتَتَجَزَّأْتَ
  antatajazzaʾta
 • أَنْتِتَجَزَّأْتِ
  antitajazzaʾti
 • هُوَتَجَزَّأَ
  huwatajazzaʾa
 • هِيَتَجَزَّأَتْ
  hiyatajazzaʾat
 • أَنْتُمَاتَجَزَّأْتُمَا
  antumaatajazzaʾtumaa
 • هُمَاتَجَزَّآ
  humaatajazzaʾaa
 • هُمَاتَجَزَّأَتَا
  humaatajazzaʾataa
 • نَحْنُتَجَزَّأْنَا
  naHnutajazzaʾnaa
 • أَنْتُمْتَجَزَّأْتُمْ
  antumtajazzaʾtum
 • أَنْتُنَّتَجَزَّأْتُنَّ
  antunnatajazzaʾtunna
 • هُمْتَجَزَّأُوا/تَجَزَّؤُوا
  humtajazzaʾuu/tajazzaʾuu
 • هُنَّتَجَزَّأْنَ
  hunnatajazzaʾna

Present

 • أَنَاأَتَجَزَّأُ
  anaʾatajazzaʾu
 • أَنْتَتَتَجَزَّأُ
  antatatajazzaʾu
 • أَنْتِتَتَجَزَّئِينَ
  antitatajazzaʾiina
 • هُوَيَتَجَزَّأُ
  huwayatajazzaʾu
 • هِيَتَتَجَزَّأُ
  hiyatatajazzaʾu
 • أَنْتُمَاتَتَجَزَّآنِ
  antumaatatajazzaʾaani
 • هُمَايَتَجَزَّآنِ
  humaayatajazzaʾaani
 • هُمَاتَتَجَزَّآنِ
  humaatatajazzaʾaani
 • نَحْنُنَتَجَزَّأُ
  naHnunatajazzaʾu
 • أَنْتُمْتَتَجَزَّأُونَ/تَتَجَزَّؤُونَ
  antumtatajazzaʾuuna/tatajazzaʾuuna
 • أَنْتُنَّتَتَجَزَّأْنَ
  antunnatatajazzaʾna
 • هُمْيَتَجَزَّأُونَ/يَتَجَزَّؤُونَ
  humyatajazzaʾuuna/yatajazzaʾuuna
 • هُنَّيَتَجَزَّأْنَ
  hunnayatajazzaʾna

Subjunctive

 • أَنَاأَتَجَزَّأَ
  anaʾatajazzaʾa
 • أَنْتَتَتَجَزَّأَ
  antatatajazzaʾa
 • أَنْتِتَتَجَزَّئِي
  antitatajazzaʾii
 • هُوَيَتَجَزَّأَ
  huwayatajazzaʾa
 • هِيَتَتَجَزَّأَ
  hiyatatajazzaʾa
 • أَنْتُمَاتَتَجَزَّآ
  antumaatatajazzaʾaa
 • هُمَايَتَجَزَّآ
  humaayatajazzaʾaa
 • هُمَاتَتَجَزَّآ
  humaatatajazzaʾaa
 • نَحْنُنَتَجَزَّأَ
  naHnunatajazzaʾa
 • أَنْتُمْتَتَجَزَّأُوا/تَتَجَزَّؤُوا
  antumtatajazzaʾuu/tatajazzaʾuu
 • أَنْتُنَّتَتَجَزَّأْنَ
  antunnatatajazzaʾna
 • هُمْيَتَجَزَّأُوا/يَتَجَزَّؤُوا
  humyatajazzaʾuu/yatajazzaʾuu
 • هُنَّيَتَجَزَّأْنَ
  hunnayatajazzaʾna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَتَجَزَّأْ
  anaʾatajazzaʾ
 • أَنْتَتَتَجَزَّأْ
  antatatajazzaʾ
 • أَنْتِتَتَجَزَّئِي
  antitatajazzaʾii
 • هُوَيَتَجَزَّأْ
  huwayatajazzaʾ
 • هِيَتَتَجَزَّأْ
  hiyatatajazzaʾ
 • أَنْتُمَاتَتَجَزَّآ
  antumaatatajazzaʾaa
 • هُمَايَتَجَزَّآ
  humaayatajazzaʾaa
 • هُمَاتَتَجَزَّآ
  humaatatajazzaʾaa
 • نَحْنُنَتَجَزَّأْ
  naHnunatajazzaʾ
 • أَنْتُمْتَتَجَزَّأُوا/تَتَجَزَّؤُوا
  antumtatajazzaʾuu/tatajazzaʾuu
 • أَنْتُنَّتَتَجَزَّأْنَ
  antunnatatajazzaʾna
 • هُمْيَتَجَزَّأُوا/يَتَجَزَّؤُوا
  humyatajazzaʾuu/yatajazzaʾuu
 • هُنَّيَتَجَزَّأْنَ
  hunnayatajazzaʾna

Past

 • أَنَاتُجُزِّئْتُ
  anatujuzziʾtu
 • أَنْتَتُجُزِّئْتَ
  antatujuzziʾta
 • أَنْتِتُجُزِّئْتِ
  antitujuzziʾti
 • هُوَتُجُزِّئَ
  huwatujuzziʾa
 • هِيَتُجُزِّئَتْ
  hiyatujuzziʾat
 • أَنْتُمَاتُجُزِّئْتُمَا
  antumaatujuzziʾtumaa
 • هُمَاتُجُزِّئَا
  humaatujuzziʾaa
 • هُمَاتُجُزِّئَتَا
  humaatujuzziʾataa
 • نَحْنُتُجُزِّئْنَا
  naHnutujuzziʾnaa
 • أَنْتُمْتُجُزِّئْتُمْ
  antumtujuzziʾtum
 • أَنْتُنَّتُجُزِّئْتُنَّ
  antunnatujuzziʾtunna
 • هُمْتُجُزِّئُوا
  humtujuzziʾuu
 • هُنَّتُجُزِّئْنَ
  hunnatujuzziʾna

Present

 • أَنَاأُتَجَزَّأُ
  anaʾutajazzaʾu
 • أَنْتَتُتَجَزَّأُ
  antatutajazzaʾu
 • أَنْتِتُتَجَزَّئِينَ
  antitutajazzaʾiina
 • هُوَيُتَجَزَّأُ
  huwayutajazzaʾu
 • هِيَتُتَجَزَّأُ
  hiyatutajazzaʾu
 • أَنْتُمَاتُتَجَزَّآنِ
  antumaatutajazzaʾaani
 • هُمَايُتَجَزَّآنِ
  humaayutajazzaʾaani
 • هُمَاتُتَجَزَّآنِ
  humaatutajazzaʾaani
 • نَحْنُنُتَجَزَّأُ
  naHnunutajazzaʾu
 • أَنْتُمْتُتَجَزَّأُونَ/تُتَجَزَّؤُونَ
  antumtutajazzaʾuuna/tutajazzaʾuuna
 • أَنْتُنَّتُتَجَزَّأْنَ
  antunnatutajazzaʾna
 • هُمْيُتَجَزَّأُونَ/يُتَجَزَّؤُونَ
  humyutajazzaʾuuna/yutajazzaʾuuna
 • هُنَّيُتَجَزَّأْنَ
  hunnayutajazzaʾna

Subjunctive

 • أَنَاأُتَجَزَّأَ
  anaʾutajazzaʾa
 • أَنْتَتُتَجَزَّأَ
  antatutajazzaʾa
 • أَنْتِتُتَجَزَّئِي
  antitutajazzaʾii
 • هُوَيُتَجَزَّأَ
  huwayutajazzaʾa
 • هِيَتُتَجَزَّأَ
  hiyatutajazzaʾa
 • أَنْتُمَاتُتَجَزَّآ
  antumaatutajazzaʾaa
 • هُمَايُتَجَزَّآ
  humaayutajazzaʾaa
 • هُمَاتُتَجَزَّآ
  humaatutajazzaʾaa
 • نَحْنُنُتَجَزَّأَ
  naHnunutajazzaʾa
 • أَنْتُمْتُتَجَزَّأُوا/تُتَجَزَّؤُوا
  antumtutajazzaʾuu/tutajazzaʾuu
 • أَنْتُنَّتُتَجَزَّأْنَ
  antunnatutajazzaʾna
 • هُمْيُتَجَزَّأُوا/يُتَجَزَّؤُوا
  humyutajazzaʾuu/yutajazzaʾuu
 • هُنَّيُتَجَزَّأْنَ
  hunnayutajazzaʾna

Jussive

 • أَنَاأُتَجَزَّأْ
  anaʾutajazzaʾ
 • أَنْتَتُتَجَزَّأْ
  antatutajazzaʾ
 • أَنْتِتُتَجَزَّئِي
  antitutajazzaʾii
 • هُوَيُتَجَزَّأْ
  huwayutajazzaʾ
 • هِيَتُتَجَزَّأْ
  hiyatutajazzaʾ
 • أَنْتُمَاتُتَجَزَّآ
  antumaatutajazzaʾaa
 • هُمَايُتَجَزَّآ
  humaayutajazzaʾaa
 • هُمَاتُتَجَزَّآ
  humaatutajazzaʾaa
 • نَحْنُنُتَجَزَّأْ
  naHnunutajazzaʾ
 • أَنْتُمْتُتَجَزَّأُوا/تُتَجَزَّؤُوا
  antumtutajazzaʾuu/tutajazzaʾuu
 • أَنْتُنَّتُتَجَزَّأْنَ
  antunnatutajazzaʾna
 • هُمْيُتَجَزَّأُوا/يُتَجَزَّؤُوا
  humyutajazzaʾuu/yutajazzaʾuu
 • هُنَّيُتَجَزَّأْنَ
  hunnayutajazzaʾna

Imperative

 • أَنْتَتَجَزَّأْ
  antatajazzaʾ
 • أَنْتِتَجَزَّئِي
  antitajazzaʾii
 • أَنْتُمَاتَجَزَّآ
  antumaatajazzaʾaa
 • أَنْتُمْتَجَزَّأُوا/تَجَزَّؤُوا
  antumtajazzaʾuu/tajazzaʾuu
 • أَنْتُنَّتَجَزَّأْنَ
  antunnatajazzaʾna

Participles

Active

 • مُتَجَزِّئ
  mutajazziʾ

Passive

 • مُتَجَزَّأ
  mutajazzaʾ

Verbal noun

 • تَجَزُّؤ
  tajazzuʾ
פרסום
הטיות הפועל تَجَزَّأَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "تَجَزَّأَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום