Download New

הטיות פועל تَحَصَّلَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاتَحَصَّلْتُ
  anataHaSSaltu
 • أَنْتَتَحَصَّلْتَ
  antataHaSSalta
 • أَنْتِتَحَصَّلْتِ
  antitaHaSSalti
 • هُوَتَحَصَّلَ
  huwataHaSSala
 • هِيَتَحَصَّلَتْ
  hiyataHaSSalat
 • أَنْتُمَاتَحَصَّلْتُمَا
  antumaataHaSSaltumaa
 • هُمَاتَحَصَّلَا
  humaataHaSSalaa
 • هُمَاتَحَصَّلَتَا
  humaataHaSSalataa
 • نَحْنُتَحَصَّلْنَا
  naHnutaHaSSalnaa
 • أَنْتُمْتَحَصَّلْتُمْ
  antumtaHaSSaltum
 • أَنْتُنَّتَحَصَّلْتُنَّ
  antunnataHaSSaltunna
 • هُمْتَحَصَّلُوا
  humtaHaSSaluu
 • هُنَّتَحَصَّلْنَ
  hunnataHaSSalna

Present

 • أَنَاأَتَحَصَّلُ
  anaʾataHaSSalu
 • أَنْتَتَتَحَصَّلُ
  antatataHaSSalu
 • أَنْتِتَتَحَصَّلِينَ
  antitataHaSSaliina
 • هُوَيَتَحَصَّلُ
  huwayataHaSSalu
 • هِيَتَتَحَصَّلُ
  hiyatataHaSSalu
 • أَنْتُمَاتَتَحَصَّلَانِ
  antumaatataHaSSalaani
 • هُمَايَتَحَصَّلَانِ
  humaayataHaSSalaani
 • هُمَاتَتَحَصَّلَانِ
  humaatataHaSSalaani
 • نَحْنُنَتَحَصَّلُ
  naHnunataHaSSalu
 • أَنْتُمْتَتَحَصَّلُونَ
  antumtataHaSSaluuna
 • أَنْتُنَّتَتَحَصَّلْنَ
  antunnatataHaSSalna
 • هُمْيَتَحَصَّلُونَ
  humyataHaSSaluuna
 • هُنَّيَتَحَصَّلْنَ
  hunnayataHaSSalna

Subjunctive

 • أَنَاأَتَحَصَّلَ
  anaʾataHaSSala
 • أَنْتَتَتَحَصَّلَ
  antatataHaSSala
 • أَنْتِتَتَحَصَّلِي
  antitataHaSSalii
 • هُوَيَتَحَصَّلَ
  huwayataHaSSala
 • هِيَتَتَحَصَّلَ
  hiyatataHaSSala
 • أَنْتُمَاتَتَحَصَّلَا
  antumaatataHaSSalaa
 • هُمَايَتَحَصَّلَا
  humaayataHaSSalaa
 • هُمَاتَتَحَصَّلَا
  humaatataHaSSalaa
 • نَحْنُنَتَحَصَّلَ
  naHnunataHaSSala
 • أَنْتُمْتَتَحَصَّلُوا
  antumtataHaSSaluu
 • أَنْتُنَّتَتَحَصَّلْنَ
  antunnatataHaSSalna
 • هُمْيَتَحَصَّلُوا
  humyataHaSSaluu
 • هُنَّيَتَحَصَّلْنَ
  hunnayataHaSSalna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَتَحَصَّلْ
  anaʾataHaSSal
 • أَنْتَتَتَحَصَّلْ
  antatataHaSSal
 • أَنْتِتَتَحَصَّلِي
  antitataHaSSalii
 • هُوَيَتَحَصَّلْ
  huwayataHaSSal
 • هِيَتَتَحَصَّلْ
  hiyatataHaSSal
 • أَنْتُمَاتَتَحَصَّلَا
  antumaatataHaSSalaa
 • هُمَايَتَحَصَّلَا
  humaayataHaSSalaa
 • هُمَاتَتَحَصَّلَا
  humaatataHaSSalaa
 • نَحْنُنَتَحَصَّلْ
  naHnunataHaSSal
 • أَنْتُمْتَتَحَصَّلُوا
  antumtataHaSSaluu
 • أَنْتُنَّتَتَحَصَّلْنَ
  antunnatataHaSSalna
 • هُمْيَتَحَصَّلُوا
  humyataHaSSaluu
 • هُنَّيَتَحَصَّلْنَ
  hunnayataHaSSalna

Past

 • أَنَاتُحُصِّلْتُ
  anatuHuSSiltu
 • أَنْتَتُحُصِّلْتَ
  antatuHuSSilta
 • أَنْتِتُحُصِّلْتِ
  antituHuSSilti
 • هُوَتُحُصِّلَ
  huwatuHuSSila
 • هِيَتُحُصِّلَتْ
  hiyatuHuSSilat
 • أَنْتُمَاتُحُصِّلْتُمَا
  antumaatuHuSSiltumaa
 • هُمَاتُحُصِّلَا
  humaatuHuSSilaa
 • هُمَاتُحُصِّلَتَا
  humaatuHuSSilataa
 • نَحْنُتُحُصِّلْنَا
  naHnutuHuSSilnaa
 • أَنْتُمْتُحُصِّلْتُمْ
  antumtuHuSSiltum
 • أَنْتُنَّتُحُصِّلْتُنَّ
  antunnatuHuSSiltunna
 • هُمْتُحُصِّلُوا
  humtuHuSSiluu
 • هُنَّتُحُصِّلْنَ
  hunnatuHuSSilna

Present

 • أَنَاأُتَحَصَّلُ
  anaʾutaHaSSalu
 • أَنْتَتُتَحَصَّلُ
  antatutaHaSSalu
 • أَنْتِتُتَحَصَّلِينَ
  antitutaHaSSaliina
 • هُوَيُتَحَصَّلُ
  huwayutaHaSSalu
 • هِيَتُتَحَصَّلُ
  hiyatutaHaSSalu
 • أَنْتُمَاتُتَحَصَّلَانِ
  antumaatutaHaSSalaani
 • هُمَايُتَحَصَّلَانِ
  humaayutaHaSSalaani
 • هُمَاتُتَحَصَّلَانِ
  humaatutaHaSSalaani
 • نَحْنُنُتَحَصَّلُ
  naHnunutaHaSSalu
 • أَنْتُمْتُتَحَصَّلُونَ
  antumtutaHaSSaluuna
 • أَنْتُنَّتُتَحَصَّلْنَ
  antunnatutaHaSSalna
 • هُمْيُتَحَصَّلُونَ
  humyutaHaSSaluuna
 • هُنَّيُتَحَصَّلْنَ
  hunnayutaHaSSalna

Subjunctive

 • أَنَاأُتَحَصَّلَ
  anaʾutaHaSSala
 • أَنْتَتُتَحَصَّلَ
  antatutaHaSSala
 • أَنْتِتُتَحَصَّلِي
  antitutaHaSSalii
 • هُوَيُتَحَصَّلَ
  huwayutaHaSSala
 • هِيَتُتَحَصَّلَ
  hiyatutaHaSSala
 • أَنْتُمَاتُتَحَصَّلَا
  antumaatutaHaSSalaa
 • هُمَايُتَحَصَّلَا
  humaayutaHaSSalaa
 • هُمَاتُتَحَصَّلَا
  humaatutaHaSSalaa
 • نَحْنُنُتَحَصَّلَ
  naHnunutaHaSSala
 • أَنْتُمْتُتَحَصَّلُوا
  antumtutaHaSSaluu
 • أَنْتُنَّتُتَحَصَّلْنَ
  antunnatutaHaSSalna
 • هُمْيُتَحَصَّلُوا
  humyutaHaSSaluu
 • هُنَّيُتَحَصَّلْنَ
  hunnayutaHaSSalna

Jussive

 • أَنَاأُتَحَصَّلْ
  anaʾutaHaSSal
 • أَنْتَتُتَحَصَّلْ
  antatutaHaSSal
 • أَنْتِتُتَحَصَّلِي
  antitutaHaSSalii
 • هُوَيُتَحَصَّلْ
  huwayutaHaSSal
 • هِيَتُتَحَصَّلْ
  hiyatutaHaSSal
 • أَنْتُمَاتُتَحَصَّلَا
  antumaatutaHaSSalaa
 • هُمَايُتَحَصَّلَا
  humaayutaHaSSalaa
 • هُمَاتُتَحَصَّلَا
  humaatutaHaSSalaa
 • نَحْنُنُتَحَصَّلْ
  naHnunutaHaSSal
 • أَنْتُمْتُتَحَصَّلُوا
  antumtutaHaSSaluu
 • أَنْتُنَّتُتَحَصَّلْنَ
  antunnatutaHaSSalna
 • هُمْيُتَحَصَّلُوا
  humyutaHaSSaluu
 • هُنَّيُتَحَصَّلْنَ
  hunnayutaHaSSalna

Imperative

 • أَنْتَتَحَصَّلْ
  antataHaSSal
 • أَنْتِتَحَصَّلِي
  antitaHaSSalii
 • أَنْتُمَاتَحَصَّلَا
  antumaataHaSSalaa
 • أَنْتُمْتَحَصَّلُوا
  antumtaHaSSaluu
 • أَنْتُنَّتَحَصَّلْنَ
  antunnataHaSSalna

Participles

Active

 • مُتَحَصِّل
  mutaHaSSil

Passive

 • مُتَحَصَّل
  mutaHaSSal

Verbal noun

 • تَحَصُّل
  taHaSSul
פרסום
הטיות הפועל تَحَصَّلَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "تَحَصَّلَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום