Download New

הטיות פועל تَضَادَّ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاتَضَادَدْتُ
  anataDaadadtu
 • أَنْتَتَضَادَدْتَ
  antataDaadadta
 • أَنْتِتَضَادَدْتِ
  antitaDaadadti
 • هُوَتَضَادَّ/تَضَادَدَ
  huwataDaadda/taDaadada
 • هِيَتَضَادَّتْ/تَضَادَدَتْ
  hiyataDaaddat/taDaadadat
 • أَنْتُمَاتَضَادَدْتُمَا
  antumaataDaadadtumaa
 • هُمَاتَضَادَّا/تَضَادَدَا
  humaataDaaddaa/taDaadadaa
 • هُمَاتَضَادَّتَا/تَضَادَدَتَا
  humaataDaaddataa/taDaadadataa
 • نَحْنُتَضَادَدْنَا
  naHnutaDaadadnaa
 • أَنْتُمْتَضَادَدْتُمْ
  antumtaDaadadtum
 • أَنْتُنَّتَضَادَدْتُنَّ
  antunnataDaadadtunna
 • هُمْتَضَادُّوا/تَضَادَدُوا
  humtaDaadduu/taDaadaduu
 • هُنَّتَضَادَدْنَ
  hunnataDaadadna

Present

 • أَنَاأَتَضَادُّ/أَتَضَادَدُ
  anaʾataDaaddu/ʾataDaadadu
 • أَنْتَتَتَضَادُّ/تَتَضَادَدُ
  antatataDaaddu/tataDaadadu
 • أَنْتِتَتَضَادِّينَ/تَتَضَادَدِينَ
  antitataDaaddiina/tataDaadadiina
 • هُوَيَتَضَادُّ/يَتَضَادَدُ
  huwayataDaaddu/yataDaadadu
 • هِيَتَتَضَادُّ/تَتَضَادَدُ
  hiyatataDaaddu/tataDaadadu
 • أَنْتُمَاتَتَضَادَّانِ/تَتَضَادَدَانِ
  antumaatataDaaddaani/tataDaadadaani
 • هُمَايَتَضَادَّانِ/يَتَضَادَدَانِ
  humaayataDaaddaani/yataDaadadaani
 • هُمَاتَتَضَادَّانِ/تَتَضَادَدَانِ
  humaatataDaaddaani/tataDaadadaani
 • نَحْنُنَتَضَادُّ/نَتَضَادَدُ
  naHnunataDaaddu/nataDaadadu
 • أَنْتُمْتَتَضَادُّونَ/تَتَضَادَدُونَ
  antumtataDaadduuna/tataDaadaduuna
 • أَنْتُنَّتَتَضَادَدْنَ
  antunnatataDaadadna
 • هُمْيَتَضَادُّونَ/يَتَضَادَدُونَ
  humyataDaadduuna/yataDaadaduuna
 • هُنَّيَتَضَادَدْنَ
  hunnayataDaadadna

Subjunctive

 • أَنَاأَتَضَادَّ/أَتَضَادَدَ
  anaʾataDaadda/ʾataDaadada
 • أَنْتَتَتَضَادَّ/تَتَضَادَدَ
  antatataDaadda/tataDaadada
 • أَنْتِتَتَضَادِّي/تَتَضَادَدِي
  antitataDaaddii/tataDaadadii
 • هُوَيَتَضَادَّ/يَتَضَادَدَ
  huwayataDaadda/yataDaadada
 • هِيَتَتَضَادَّ/تَتَضَادَدَ
  hiyatataDaadda/tataDaadada
 • أَنْتُمَاتَتَضَادَّا/تَتَضَادَدَا
  antumaatataDaaddaa/tataDaadadaa
 • هُمَايَتَضَادَّا/يَتَضَادَدَا
  humaayataDaaddaa/yataDaadadaa
 • هُمَاتَتَضَادَّا/تَتَضَادَدَا
  humaatataDaaddaa/tataDaadadaa
 • نَحْنُنَتَضَادَّ/نَتَضَادَدَ
  naHnunataDaadda/nataDaadada
 • أَنْتُمْتَتَضَادُّوا/تَتَضَادَدُوا
  antumtataDaadduu/tataDaadaduu
 • أَنْتُنَّتَتَضَادَدْنَ
  antunnatataDaadadna
 • هُمْيَتَضَادُّوا/يَتَضَادَدُوا
  humyataDaadduu/yataDaadaduu
 • هُنَّيَتَضَادَدْنَ
  hunnayataDaadadna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَتَضَادَّ/أَتَضَادِّ/أَتَضَادَدْ
  anaʾataDaadda/ʾataDaaddi/ʾataDaadad
 • أَنْتَتَتَضَادَّ/تَتَضَادِّ/تَتَضَادَدْ
  antatataDaadda/tataDaaddi/tataDaadad
 • أَنْتِتَتَضَادِّي/تَتَضَادَدِي
  antitataDaaddii/tataDaadadii
 • هُوَيَتَضَادَّ/يَتَضَادِّ/يَتَضَادَدْ
  huwayataDaadda/yataDaaddi/yataDaadad
 • هِيَتَتَضَادَّ/تَتَضَادِّ/تَتَضَادَدْ
  hiyatataDaadda/tataDaaddi/tataDaadad
 • أَنْتُمَاتَتَضَادَّا/تَتَضَادَدَا
  antumaatataDaaddaa/tataDaadadaa
 • هُمَايَتَضَادَّا/يَتَضَادَدَا
  humaayataDaaddaa/yataDaadadaa
 • هُمَاتَتَضَادَّا/تَتَضَادَدَا
  humaatataDaaddaa/tataDaadadaa
 • نَحْنُنَتَضَادَّ/نَتَضَادِّ/نَتَضَادَدْ
  naHnunataDaadda/nataDaaddi/nataDaadad
 • أَنْتُمْتَتَضَادُّوا/تَتَضَادَدُوا
  antumtataDaadduu/tataDaadaduu
 • أَنْتُنَّتَتَضَادَدْنَ
  antunnatataDaadadna
 • هُمْيَتَضَادُّوا/يَتَضَادَدُوا
  humyataDaadduu/yataDaadaduu
 • هُنَّيَتَضَادَدْنَ
  hunnayataDaadadna

Past

  Present

   Subjunctive

    Jussive

     Imperative

     • أَنْتَتَضَادَّ/تَضَادِّ/تَضَادَدْ
      antataDaadda/taDaaddi/taDaadad
     • أَنْتِتَضَادِّي/تَضَادَدِي
      antitaDaaddii/taDaadadii
     • أَنْتُمَاتَضَادَّا/تَضَادَدَا
      antumaataDaaddaa/taDaadadaa
     • أَنْتُمْتَضَادُّوا/تَضَادَدُوا
      antumtaDaadduu/taDaadaduu
     • أَنْتُنَّتَضَادَدْنَ
      antunnataDaadadna

     Participles

     Active

     • مُتَضَادّ/مُتَضَادِد
      mutaDaadd/mutaDaadid

     Passive

     • مُتَضَادّ/مُتَضَادَد
      mutaDaadd/mutaDaadad

     Verbal noun

     • تَضَادُد
      taDaadud
     פרסום
     הטיות הפועל تَضَادَّ בכל זמנים, מודוס וגופות.
     חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "تَضَادَّ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
     פרסום