Download New

הטיות פועל تَعَطَّلَ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاتَعَطَّلْتُ
  anataʿaTTaltu
 • أَنْتَتَعَطَّلْتَ
  antataʿaTTalta
 • أَنْتِتَعَطَّلْتِ
  antitaʿaTTalti
 • هُوَتَعَطَّلَ
  huwataʿaTTala
 • هِيَتَعَطَّلَتْ
  hiyataʿaTTalat
 • أَنْتُمَاتَعَطَّلْتُمَا
  antumaataʿaTTaltumaa
 • هُمَاتَعَطَّلَا
  humaataʿaTTalaa
 • هُمَاتَعَطَّلَتَا
  humaataʿaTTalataa
 • نَحْنُتَعَطَّلْنَا
  naHnutaʿaTTalnaa
 • أَنْتُمْتَعَطَّلْتُمْ
  antumtaʿaTTaltum
 • أَنْتُنَّتَعَطَّلْتُنَّ
  antunnataʿaTTaltunna
 • هُمْتَعَطَّلُوا
  humtaʿaTTaluu
 • هُنَّتَعَطَّلْنَ
  hunnataʿaTTalna

Present

 • أَنَاأَتَعَطَّلُ
  anaʾataʿaTTalu
 • أَنْتَتَتَعَطَّلُ
  antatataʿaTTalu
 • أَنْتِتَتَعَطَّلِينَ
  antitataʿaTTaliina
 • هُوَيَتَعَطَّلُ
  huwayataʿaTTalu
 • هِيَتَتَعَطَّلُ
  hiyatataʿaTTalu
 • أَنْتُمَاتَتَعَطَّلَانِ
  antumaatataʿaTTalaani
 • هُمَايَتَعَطَّلَانِ
  humaayataʿaTTalaani
 • هُمَاتَتَعَطَّلَانِ
  humaatataʿaTTalaani
 • نَحْنُنَتَعَطَّلُ
  naHnunataʿaTTalu
 • أَنْتُمْتَتَعَطَّلُونَ
  antumtataʿaTTaluuna
 • أَنْتُنَّتَتَعَطَّلْنَ
  antunnatataʿaTTalna
 • هُمْيَتَعَطَّلُونَ
  humyataʿaTTaluuna
 • هُنَّيَتَعَطَّلْنَ
  hunnayataʿaTTalna

Subjunctive

 • أَنَاأَتَعَطَّلَ
  anaʾataʿaTTala
 • أَنْتَتَتَعَطَّلَ
  antatataʿaTTala
 • أَنْتِتَتَعَطَّلِي
  antitataʿaTTalii
 • هُوَيَتَعَطَّلَ
  huwayataʿaTTala
 • هِيَتَتَعَطَّلَ
  hiyatataʿaTTala
 • أَنْتُمَاتَتَعَطَّلَا
  antumaatataʿaTTalaa
 • هُمَايَتَعَطَّلَا
  humaayataʿaTTalaa
 • هُمَاتَتَعَطَّلَا
  humaatataʿaTTalaa
 • نَحْنُنَتَعَطَّلَ
  naHnunataʿaTTala
 • أَنْتُمْتَتَعَطَّلُوا
  antumtataʿaTTaluu
 • أَنْتُنَّتَتَعَطَّلْنَ
  antunnatataʿaTTalna
 • هُمْيَتَعَطَّلُوا
  humyataʿaTTaluu
 • هُنَّيَتَعَطَّلْنَ
  hunnayataʿaTTalna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَتَعَطَّلْ
  anaʾataʿaTTal
 • أَنْتَتَتَعَطَّلْ
  antatataʿaTTal
 • أَنْتِتَتَعَطَّلِي
  antitataʿaTTalii
 • هُوَيَتَعَطَّلْ
  huwayataʿaTTal
 • هِيَتَتَعَطَّلْ
  hiyatataʿaTTal
 • أَنْتُمَاتَتَعَطَّلَا
  antumaatataʿaTTalaa
 • هُمَايَتَعَطَّلَا
  humaayataʿaTTalaa
 • هُمَاتَتَعَطَّلَا
  humaatataʿaTTalaa
 • نَحْنُنَتَعَطَّلْ
  naHnunataʿaTTal
 • أَنْتُمْتَتَعَطَّلُوا
  antumtataʿaTTaluu
 • أَنْتُنَّتَتَعَطَّلْنَ
  antunnatataʿaTTalna
 • هُمْيَتَعَطَّلُوا
  humyataʿaTTaluu
 • هُنَّيَتَعَطَّلْنَ
  hunnayataʿaTTalna

Past

 • أَنَاتُعُطِّلْتُ
  anatuʿuTTiltu
 • أَنْتَتُعُطِّلْتَ
  antatuʿuTTilta
 • أَنْتِتُعُطِّلْتِ
  antituʿuTTilti
 • هُوَتُعُطِّلَ
  huwatuʿuTTila
 • هِيَتُعُطِّلَتْ
  hiyatuʿuTTilat
 • أَنْتُمَاتُعُطِّلْتُمَا
  antumaatuʿuTTiltumaa
 • هُمَاتُعُطِّلَا
  humaatuʿuTTilaa
 • هُمَاتُعُطِّلَتَا
  humaatuʿuTTilataa
 • نَحْنُتُعُطِّلْنَا
  naHnutuʿuTTilnaa
 • أَنْتُمْتُعُطِّلْتُمْ
  antumtuʿuTTiltum
 • أَنْتُنَّتُعُطِّلْتُنَّ
  antunnatuʿuTTiltunna
 • هُمْتُعُطِّلُوا
  humtuʿuTTiluu
 • هُنَّتُعُطِّلْنَ
  hunnatuʿuTTilna

Present

 • أَنَاأُتَعَطَّلُ
  anaʾutaʿaTTalu
 • أَنْتَتُتَعَطَّلُ
  antatutaʿaTTalu
 • أَنْتِتُتَعَطَّلِينَ
  antitutaʿaTTaliina
 • هُوَيُتَعَطَّلُ
  huwayutaʿaTTalu
 • هِيَتُتَعَطَّلُ
  hiyatutaʿaTTalu
 • أَنْتُمَاتُتَعَطَّلَانِ
  antumaatutaʿaTTalaani
 • هُمَايُتَعَطَّلَانِ
  humaayutaʿaTTalaani
 • هُمَاتُتَعَطَّلَانِ
  humaatutaʿaTTalaani
 • نَحْنُنُتَعَطَّلُ
  naHnunutaʿaTTalu
 • أَنْتُمْتُتَعَطَّلُونَ
  antumtutaʿaTTaluuna
 • أَنْتُنَّتُتَعَطَّلْنَ
  antunnatutaʿaTTalna
 • هُمْيُتَعَطَّلُونَ
  humyutaʿaTTaluuna
 • هُنَّيُتَعَطَّلْنَ
  hunnayutaʿaTTalna

Subjunctive

 • أَنَاأُتَعَطَّلَ
  anaʾutaʿaTTala
 • أَنْتَتُتَعَطَّلَ
  antatutaʿaTTala
 • أَنْتِتُتَعَطَّلِي
  antitutaʿaTTalii
 • هُوَيُتَعَطَّلَ
  huwayutaʿaTTala
 • هِيَتُتَعَطَّلَ
  hiyatutaʿaTTala
 • أَنْتُمَاتُتَعَطَّلَا
  antumaatutaʿaTTalaa
 • هُمَايُتَعَطَّلَا
  humaayutaʿaTTalaa
 • هُمَاتُتَعَطَّلَا
  humaatutaʿaTTalaa
 • نَحْنُنُتَعَطَّلَ
  naHnunutaʿaTTala
 • أَنْتُمْتُتَعَطَّلُوا
  antumtutaʿaTTaluu
 • أَنْتُنَّتُتَعَطَّلْنَ
  antunnatutaʿaTTalna
 • هُمْيُتَعَطَّلُوا
  humyutaʿaTTaluu
 • هُنَّيُتَعَطَّلْنَ
  hunnayutaʿaTTalna

Jussive

 • أَنَاأُتَعَطَّلْ
  anaʾutaʿaTTal
 • أَنْتَتُتَعَطَّلْ
  antatutaʿaTTal
 • أَنْتِتُتَعَطَّلِي
  antitutaʿaTTalii
 • هُوَيُتَعَطَّلْ
  huwayutaʿaTTal
 • هِيَتُتَعَطَّلْ
  hiyatutaʿaTTal
 • أَنْتُمَاتُتَعَطَّلَا
  antumaatutaʿaTTalaa
 • هُمَايُتَعَطَّلَا
  humaayutaʿaTTalaa
 • هُمَاتُتَعَطَّلَا
  humaatutaʿaTTalaa
 • نَحْنُنُتَعَطَّلْ
  naHnunutaʿaTTal
 • أَنْتُمْتُتَعَطَّلُوا
  antumtutaʿaTTaluu
 • أَنْتُنَّتُتَعَطَّلْنَ
  antunnatutaʿaTTalna
 • هُمْيُتَعَطَّلُوا
  humyutaʿaTTaluu
 • هُنَّيُتَعَطَّلْنَ
  hunnayutaʿaTTalna

Imperative

 • أَنْتَتَعَطَّلْ
  antataʿaTTal
 • أَنْتِتَعَطَّلِي
  antitaʿaTTalii
 • أَنْتُمَاتَعَطَّلَا
  antumaataʿaTTalaa
 • أَنْتُمْتَعَطَّلُوا
  antumtaʿaTTaluu
 • أَنْتُنَّتَعَطَّلْنَ
  antunnataʿaTTalna

Participles

Active

 • مُتَعَطِّل
  mutaʿaTTil

Passive

 • مُتَعَطَّل
  mutaʿaTTal

Verbal noun

 • تَعَطُّل
  taʿaTTul
פרסום
הטיות הפועל تَعَطَّلَ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "تَعَطَّلَ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום