Download New

הטיות פועל ضَادَّ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَاضَادَدْتُ
  anaDaadadtu
 • أَنْتَضَادَدْتَ
  antaDaadadta
 • أَنْتِضَادَدْتِ
  antiDaadadti
 • هُوَضَادَّ/ضَادَدَ
  huwaDaadda/Daadada
 • هِيَضَادَّتْ/ضَادَدَتْ
  hiyaDaaddat/Daadadat
 • أَنْتُمَاضَادَدْتُمَا
  antumaaDaadadtumaa
 • هُمَاضَادَّا/ضَادَدَا
  humaaDaaddaa/Daadadaa
 • هُمَاضَادَّتَا/ضَادَدَتَا
  humaaDaaddataa/Daadadataa
 • نَحْنُضَادَدْنَا
  naHnuDaadadnaa
 • أَنْتُمْضَادَدْتُمْ
  antumDaadadtum
 • أَنْتُنَّضَادَدْتُنَّ
  antunnaDaadadtunna
 • هُمْضَادُّوا/ضَادَدُوا
  humDaadduu/Daadaduu
 • هُنَّضَادَدْنَ
  hunnaDaadadna

Present

 • أَنَاأُضَادُّ/أُضَادِدُ
  anaʾuDaaddu/ʾuDaadidu
 • أَنْتَتُضَادُّ/تُضَادِدُ
  antatuDaaddu/tuDaadidu
 • أَنْتِتُضَادِّينَ/تُضَادِدِينَ
  antituDaaddiina/tuDaadidiina
 • هُوَيُضَادُّ/يُضَادِدُ
  huwayuDaaddu/yuDaadidu
 • هِيَتُضَادُّ/تُضَادِدُ
  hiyatuDaaddu/tuDaadidu
 • أَنْتُمَاتُضَادَّانِ/تُضَادِدَانِ
  antumaatuDaaddaani/tuDaadidaani
 • هُمَايُضَادَّانِ/يُضَادِدَانِ
  humaayuDaaddaani/yuDaadidaani
 • هُمَاتُضَادَّانِ/تُضَادِدَانِ
  humaatuDaaddaani/tuDaadidaani
 • نَحْنُنُضَادُّ/نُضَادِدُ
  naHnunuDaaddu/nuDaadidu
 • أَنْتُمْتُضَادُّونَ/تُضَادِدُونَ
  antumtuDaadduuna/tuDaadiduuna
 • أَنْتُنَّتُضَادِدْنَ
  antunnatuDaadidna
 • هُمْيُضَادُّونَ/يُضَادِدُونَ
  humyuDaadduuna/yuDaadiduuna
 • هُنَّيُضَادِدْنَ
  hunnayuDaadidna

Subjunctive

 • أَنَاأُضَادَّ/أُضَادِدَ
  anaʾuDaadda/ʾuDaadida
 • أَنْتَتُضَادَّ/تُضَادِدَ
  antatuDaadda/tuDaadida
 • أَنْتِتُضَادِّي/تُضَادِدِي
  antituDaaddii/tuDaadidii
 • هُوَيُضَادَّ/يُضَادِدَ
  huwayuDaadda/yuDaadida
 • هِيَتُضَادَّ/تُضَادِدَ
  hiyatuDaadda/tuDaadida
 • أَنْتُمَاتُضَادَّا/تُضَادِدَا
  antumaatuDaaddaa/tuDaadidaa
 • هُمَايُضَادَّا/يُضَادِدَا
  humaayuDaaddaa/yuDaadidaa
 • هُمَاتُضَادَّا/تُضَادِدَا
  humaatuDaaddaa/tuDaadidaa
 • نَحْنُنُضَادَّ/نُضَادِدَ
  naHnunuDaadda/nuDaadida
 • أَنْتُمْتُضَادُّوا/تُضَادِدُوا
  antumtuDaadduu/tuDaadiduu
 • أَنْتُنَّتُضَادِدْنَ
  antunnatuDaadidna
 • هُمْيُضَادُّوا/يُضَادِدُوا
  humyuDaadduu/yuDaadiduu
 • هُنَّيُضَادِدْنَ
  hunnayuDaadidna

Passive

Jussive

 • أَنَاأُضَادَّ/أُضَادِّ/أُضَادِدْ
  anaʾuDaadda/ʾuDaaddi/ʾuDaadid
 • أَنْتَتُضَادَّ/تُضَادِّ/تُضَادِدْ
  antatuDaadda/tuDaaddi/tuDaadid
 • أَنْتِتُضَادِّي/تُضَادِدِي
  antituDaaddii/tuDaadidii
 • هُوَيُضَادَّ/يُضَادِّ/يُضَادِدْ
  huwayuDaadda/yuDaaddi/yuDaadid
 • هِيَتُضَادَّ/تُضَادِّ/تُضَادِدْ
  hiyatuDaadda/tuDaaddi/tuDaadid
 • أَنْتُمَاتُضَادَّا/تُضَادِدَا
  antumaatuDaaddaa/tuDaadidaa
 • هُمَايُضَادَّا/يُضَادِدَا
  humaayuDaaddaa/yuDaadidaa
 • هُمَاتُضَادَّا/تُضَادِدَا
  humaatuDaaddaa/tuDaadidaa
 • نَحْنُنُضَادَّ/نُضَادِّ/نُضَادِدْ
  naHnunuDaadda/nuDaaddi/nuDaadid
 • أَنْتُمْتُضَادُّوا/تُضَادِدُوا
  antumtuDaadduu/tuDaadiduu
 • أَنْتُنَّتُضَادِدْنَ
  antunnatuDaadidna
 • هُمْيُضَادُّوا/يُضَادِدُوا
  humyuDaadduu/yuDaadiduu
 • هُنَّيُضَادِدْنَ
  hunnayuDaadidna

Past

 • أَنَاضُودِدْتُ
  anaDuudidtu
 • أَنْتَضُودِدْتَ
  antaDuudidta
 • أَنْتِضُودِدْتِ
  antiDuudidti
 • هُوَضُودِدَ
  huwaDuudida
 • هِيَضُودِدَتْ
  hiyaDuudidat
 • أَنْتُمَاضُودِدْتُمَا
  antumaaDuudidtumaa
 • هُمَاضُودِدَا
  humaaDuudidaa
 • هُمَاضُودِدَتَا
  humaaDuudidataa
 • نَحْنُضُودِدْنَا
  naHnuDuudidnaa
 • أَنْتُمْضُودِدْتُمْ
  antumDuudidtum
 • أَنْتُنَّضُودِدْتُنَّ
  antunnaDuudidtunna
 • هُمْضُودِدُوا
  humDuudiduu
 • هُنَّضُودِدْنَ
  hunnaDuudidna

Present

 • أَنَاأُضَادُّ/أُضَادَدُ
  anaʾuDaaddu/ʾuDaadadu
 • أَنْتَتُضَادُّ/تُضَادَدُ
  antatuDaaddu/tuDaadadu
 • أَنْتِتُضَادِّينَ/تُضَادَدِينَ
  antituDaaddiina/tuDaadadiina
 • هُوَيُضَادُّ/يُضَادَدُ
  huwayuDaaddu/yuDaadadu
 • هِيَتُضَادُّ/تُضَادَدُ
  hiyatuDaaddu/tuDaadadu
 • أَنْتُمَاتُضَادَّانِ/تُضَادَدَانِ
  antumaatuDaaddaani/tuDaadadaani
 • هُمَايُضَادَّانِ/يُضَادَدَانِ
  humaayuDaaddaani/yuDaadadaani
 • هُمَاتُضَادَّانِ/تُضَادَدَانِ
  humaatuDaaddaani/tuDaadadaani
 • نَحْنُنُضَادُّ/نُضَادَدُ
  naHnunuDaaddu/nuDaadadu
 • أَنْتُمْتُضَادُّونَ/تُضَادَدُونَ
  antumtuDaadduuna/tuDaadaduuna
 • أَنْتُنَّتُضَادَدْنَ
  antunnatuDaadadna
 • هُمْيُضَادُّونَ/يُضَادَدُونَ
  humyuDaadduuna/yuDaadaduuna
 • هُنَّيُضَادَدْنَ
  hunnayuDaadadna

Subjunctive

 • أَنَاأُضَادَّ/أُضَادَدَ
  anaʾuDaadda/ʾuDaadada
 • أَنْتَتُضَادَّ/تُضَادَدَ
  antatuDaadda/tuDaadada
 • أَنْتِتُضَادِّي/تُضَادَدِي
  antituDaaddii/tuDaadadii
 • هُوَيُضَادَّ/يُضَادَدَ
  huwayuDaadda/yuDaadada
 • هِيَتُضَادَّ/تُضَادَدَ
  hiyatuDaadda/tuDaadada
 • أَنْتُمَاتُضَادَّا/تُضَادَدَا
  antumaatuDaaddaa/tuDaadadaa
 • هُمَايُضَادَّا/يُضَادَدَا
  humaayuDaaddaa/yuDaadadaa
 • هُمَاتُضَادَّا/تُضَادَدَا
  humaatuDaaddaa/tuDaadadaa
 • نَحْنُنُضَادَّ/نُضَادَدَ
  naHnunuDaadda/nuDaadada
 • أَنْتُمْتُضَادُّوا/تُضَادَدُوا
  antumtuDaadduu/tuDaadaduu
 • أَنْتُنَّتُضَادَدْنَ
  antunnatuDaadadna
 • هُمْيُضَادُّوا/يُضَادَدُوا
  humyuDaadduu/yuDaadaduu
 • هُنَّيُضَادَدْنَ
  hunnayuDaadadna

Jussive

 • أَنَاأُضَادَّ/أُضَادِّ/أُضَادَدْ
  anaʾuDaadda/ʾuDaaddi/ʾuDaadad
 • أَنْتَتُضَادَّ/تُضَادِّ/تُضَادَدْ
  antatuDaadda/tuDaaddi/tuDaadad
 • أَنْتِتُضَادِّي/تُضَادَدِي
  antituDaaddii/tuDaadadii
 • هُوَيُضَادَّ/يُضَادِّ/يُضَادَدْ
  huwayuDaadda/yuDaaddi/yuDaadad
 • هِيَتُضَادَّ/تُضَادِّ/تُضَادَدْ
  hiyatuDaadda/tuDaaddi/tuDaadad
 • أَنْتُمَاتُضَادَّا/تُضَادَدَا
  antumaatuDaaddaa/tuDaadadaa
 • هُمَايُضَادَّا/يُضَادَدَا
  humaayuDaaddaa/yuDaadadaa
 • هُمَاتُضَادَّا/تُضَادَدَا
  humaatuDaaddaa/tuDaadadaa
 • نَحْنُنُضَادَّ/نُضَادِّ/نُضَادَدْ
  naHnunuDaadda/nuDaaddi/nuDaadad
 • أَنْتُمْتُضَادُّوا/تُضَادَدُوا
  antumtuDaadduu/tuDaadaduu
 • أَنْتُنَّتُضَادَدْنَ
  antunnatuDaadadna
 • هُمْيُضَادُّوا/يُضَادَدُوا
  humyuDaadduu/yuDaadaduu
 • هُنَّيُضَادَدْنَ
  hunnayuDaadadna

Imperative

 • أَنْتَضَادَّ/ضَادِّ/ضَادِدْ
  antaDaadda/Daaddi/Daadid
 • أَنْتِضَادِّي/ضَادِدِي
  antiDaaddii/Daadidii
 • أَنْتُمَاضَادَّا/ضَادِدَا
  antumaaDaaddaa/Daadidaa
 • أَنْتُمْضَادُّوا/ضَادِدُوا
  antumDaadduu/Daadiduu
 • أَنْتُنَّضَادِدْنَ
  antunnaDaadidna

Participles

Active

 • مُضَادّ/مُضَادِد
  muDaadd/muDaadid

Passive

 • مُضَادّ/مُضَادَد
  muDaadd/muDaadad

Verbal noun

 • مُضَادَدَة/ضِدَاد
  muDaadada/Didaad
פרסום
הטיות הפועל ضَادَّ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "ضَادَّ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום