Download New

הטיות פועל مَادَّ בערבית

X
הטה
פרסום

Active

Past

 • أَنَامَادَدْتُ
  anamaadadtu
 • أَنْتَمَادَدْتَ
  antamaadadta
 • أَنْتِمَادَدْتِ
  antimaadadti
 • هُوَمَادَّ/مَادَدَ
  huwamaadda/maadada
 • هِيَمَادَّتْ/مَادَدَتْ
  hiyamaaddat/maadadat
 • أَنْتُمَامَادَدْتُمَا
  antumaamaadadtumaa
 • هُمَامَادَّا/مَادَدَا
  humaamaaddaa/maadadaa
 • هُمَامَادَّتَا/مَادَدَتَا
  humaamaaddataa/maadadataa
 • نَحْنُمَادَدْنَا
  naHnumaadadnaa
 • أَنْتُمْمَادَدْتُمْ
  antummaadadtum
 • أَنْتُنَّمَادَدْتُنَّ
  antunnamaadadtunna
 • هُمْمَادُّوا/مَادَدُوا
  hummaadduu/maadaduu
 • هُنَّمَادَدْنَ
  hunnamaadadna

Present

 • أَنَاأُمَادُّ/أُمَادِدُ
  anaʾumaaddu/ʾumaadidu
 • أَنْتَتُمَادُّ/تُمَادِدُ
  antatumaaddu/tumaadidu
 • أَنْتِتُمَادِّينَ/تُمَادِدِينَ
  antitumaaddiina/tumaadidiina
 • هُوَيُمَادُّ/يُمَادِدُ
  huwayumaaddu/yumaadidu
 • هِيَتُمَادُّ/تُمَادِدُ
  hiyatumaaddu/tumaadidu
 • أَنْتُمَاتُمَادَّانِ/تُمَادِدَانِ
  antumaatumaaddaani/tumaadidaani
 • هُمَايُمَادَّانِ/يُمَادِدَانِ
  humaayumaaddaani/yumaadidaani
 • هُمَاتُمَادَّانِ/تُمَادِدَانِ
  humaatumaaddaani/tumaadidaani
 • نَحْنُنُمَادُّ/نُمَادِدُ
  naHnunumaaddu/numaadidu
 • أَنْتُمْتُمَادُّونَ/تُمَادِدُونَ
  antumtumaadduuna/tumaadiduuna
 • أَنْتُنَّتُمَادِدْنَ
  antunnatumaadidna
 • هُمْيُمَادُّونَ/يُمَادِدُونَ
  humyumaadduuna/yumaadiduuna
 • هُنَّيُمَادِدْنَ
  hunnayumaadidna

Subjunctive

 • أَنَاأُمَادَّ/أُمَادِدَ
  anaʾumaadda/ʾumaadida
 • أَنْتَتُمَادَّ/تُمَادِدَ
  antatumaadda/tumaadida
 • أَنْتِتُمَادِّي/تُمَادِدِي
  antitumaaddii/tumaadidii
 • هُوَيُمَادَّ/يُمَادِدَ
  huwayumaadda/yumaadida
 • هِيَتُمَادَّ/تُمَادِدَ
  hiyatumaadda/tumaadida
 • أَنْتُمَاتُمَادَّا/تُمَادِدَا
  antumaatumaaddaa/tumaadidaa
 • هُمَايُمَادَّا/يُمَادِدَا
  humaayumaaddaa/yumaadidaa
 • هُمَاتُمَادَّا/تُمَادِدَا
  humaatumaaddaa/tumaadidaa
 • نَحْنُنُمَادَّ/نُمَادِدَ
  naHnunumaadda/numaadida
 • أَنْتُمْتُمَادُّوا/تُمَادِدُوا
  antumtumaadduu/tumaadiduu
 • أَنْتُنَّتُمَادِدْنَ
  antunnatumaadidna
 • هُمْيُمَادُّوا/يُمَادِدُوا
  humyumaadduu/yumaadiduu
 • هُنَّيُمَادِدْنَ
  hunnayumaadidna

Passive

Jussive

 • أَنَاأُمَادَّ/أُمَادِّ/أُمَادِدْ
  anaʾumaadda/ʾumaaddi/ʾumaadid
 • أَنْتَتُمَادَّ/تُمَادِّ/تُمَادِدْ
  antatumaadda/tumaaddi/tumaadid
 • أَنْتِتُمَادِّي/تُمَادِدِي
  antitumaaddii/tumaadidii
 • هُوَيُمَادَّ/يُمَادِّ/يُمَادِدْ
  huwayumaadda/yumaaddi/yumaadid
 • هِيَتُمَادَّ/تُمَادِّ/تُمَادِدْ
  hiyatumaadda/tumaaddi/tumaadid
 • أَنْتُمَاتُمَادَّا/تُمَادِدَا
  antumaatumaaddaa/tumaadidaa
 • هُمَايُمَادَّا/يُمَادِدَا
  humaayumaaddaa/yumaadidaa
 • هُمَاتُمَادَّا/تُمَادِدَا
  humaatumaaddaa/tumaadidaa
 • نَحْنُنُمَادَّ/نُمَادِّ/نُمَادِدْ
  naHnunumaadda/numaaddi/numaadid
 • أَنْتُمْتُمَادُّوا/تُمَادِدُوا
  antumtumaadduu/tumaadiduu
 • أَنْتُنَّتُمَادِدْنَ
  antunnatumaadidna
 • هُمْيُمَادُّوا/يُمَادِدُوا
  humyumaadduu/yumaadiduu
 • هُنَّيُمَادِدْنَ
  hunnayumaadidna

Past

 • أَنَامُودِدْتُ
  anamuudidtu
 • أَنْتَمُودِدْتَ
  antamuudidta
 • أَنْتِمُودِدْتِ
  antimuudidti
 • هُوَمُودِدَ
  huwamuudida
 • هِيَمُودِدَتْ
  hiyamuudidat
 • أَنْتُمَامُودِدْتُمَا
  antumaamuudidtumaa
 • هُمَامُودِدَا
  humaamuudidaa
 • هُمَامُودِدَتَا
  humaamuudidataa
 • نَحْنُمُودِدْنَا
  naHnumuudidnaa
 • أَنْتُمْمُودِدْتُمْ
  antummuudidtum
 • أَنْتُنَّمُودِدْتُنَّ
  antunnamuudidtunna
 • هُمْمُودِدُوا
  hummuudiduu
 • هُنَّمُودِدْنَ
  hunnamuudidna

Present

 • أَنَاأُمَادُّ/أُمَادَدُ
  anaʾumaaddu/ʾumaadadu
 • أَنْتَتُمَادُّ/تُمَادَدُ
  antatumaaddu/tumaadadu
 • أَنْتِتُمَادِّينَ/تُمَادَدِينَ
  antitumaaddiina/tumaadadiina
 • هُوَيُمَادُّ/يُمَادَدُ
  huwayumaaddu/yumaadadu
 • هِيَتُمَادُّ/تُمَادَدُ
  hiyatumaaddu/tumaadadu
 • أَنْتُمَاتُمَادَّانِ/تُمَادَدَانِ
  antumaatumaaddaani/tumaadadaani
 • هُمَايُمَادَّانِ/يُمَادَدَانِ
  humaayumaaddaani/yumaadadaani
 • هُمَاتُمَادَّانِ/تُمَادَدَانِ
  humaatumaaddaani/tumaadadaani
 • نَحْنُنُمَادُّ/نُمَادَدُ
  naHnunumaaddu/numaadadu
 • أَنْتُمْتُمَادُّونَ/تُمَادَدُونَ
  antumtumaadduuna/tumaadaduuna
 • أَنْتُنَّتُمَادَدْنَ
  antunnatumaadadna
 • هُمْيُمَادُّونَ/يُمَادَدُونَ
  humyumaadduuna/yumaadaduuna
 • هُنَّيُمَادَدْنَ
  hunnayumaadadna

Subjunctive

 • أَنَاأُمَادَّ/أُمَادَدَ
  anaʾumaadda/ʾumaadada
 • أَنْتَتُمَادَّ/تُمَادَدَ
  antatumaadda/tumaadada
 • أَنْتِتُمَادِّي/تُمَادَدِي
  antitumaaddii/tumaadadii
 • هُوَيُمَادَّ/يُمَادَدَ
  huwayumaadda/yumaadada
 • هِيَتُمَادَّ/تُمَادَدَ
  hiyatumaadda/tumaadada
 • أَنْتُمَاتُمَادَّا/تُمَادَدَا
  antumaatumaaddaa/tumaadadaa
 • هُمَايُمَادَّا/يُمَادَدَا
  humaayumaaddaa/yumaadadaa
 • هُمَاتُمَادَّا/تُمَادَدَا
  humaatumaaddaa/tumaadadaa
 • نَحْنُنُمَادَّ/نُمَادَدَ
  naHnunumaadda/numaadada
 • أَنْتُمْتُمَادُّوا/تُمَادَدُوا
  antumtumaadduu/tumaadaduu
 • أَنْتُنَّتُمَادَدْنَ
  antunnatumaadadna
 • هُمْيُمَادُّوا/يُمَادَدُوا
  humyumaadduu/yumaadaduu
 • هُنَّيُمَادَدْنَ
  hunnayumaadadna

Jussive

 • أَنَاأُمَادَّ/أُمَادِّ/أُمَادَدْ
  anaʾumaadda/ʾumaaddi/ʾumaadad
 • أَنْتَتُمَادَّ/تُمَادِّ/تُمَادَدْ
  antatumaadda/tumaaddi/tumaadad
 • أَنْتِتُمَادِّي/تُمَادَدِي
  antitumaaddii/tumaadadii
 • هُوَيُمَادَّ/يُمَادِّ/يُمَادَدْ
  huwayumaadda/yumaaddi/yumaadad
 • هِيَتُمَادَّ/تُمَادِّ/تُمَادَدْ
  hiyatumaadda/tumaaddi/tumaadad
 • أَنْتُمَاتُمَادَّا/تُمَادَدَا
  antumaatumaaddaa/tumaadadaa
 • هُمَايُمَادَّا/يُمَادَدَا
  humaayumaaddaa/yumaadadaa
 • هُمَاتُمَادَّا/تُمَادَدَا
  humaatumaaddaa/tumaadadaa
 • نَحْنُنُمَادَّ/نُمَادِّ/نُمَادَدْ
  naHnunumaadda/numaaddi/numaadad
 • أَنْتُمْتُمَادُّوا/تُمَادَدُوا
  antumtumaadduu/tumaadaduu
 • أَنْتُنَّتُمَادَدْنَ
  antunnatumaadadna
 • هُمْيُمَادُّوا/يُمَادَدُوا
  humyumaadduu/yumaadaduu
 • هُنَّيُمَادَدْنَ
  hunnayumaadadna

Imperative

 • أَنْتَمَادَّ/مَادِّ/مَادِدْ
  antamaadda/maaddi/maadid
 • أَنْتِمَادِّي/مَادِدِي
  antimaaddii/maadidii
 • أَنْتُمَامَادَّا/مَادِدَا
  antumaamaaddaa/maadidaa
 • أَنْتُمْمَادُّوا/مَادِدُوا
  antummaadduu/maadiduu
 • أَنْتُنَّمَادِدْنَ
  antunnamaadidna

Participles

Active

 • مُمَادّ/مُمَادِد
  mumaadd/mumaadid

Passive

 • مُمَادّ/مُمَادَد
  mumaadd/mumaadad

Verbal noun

 • مُمَادَدَة/مِدَاد
  mumaadada/midaad
פרסום
הטיות הפועל مَادَّ בכל זמנים, מודוס וגופות.
חפש בהגדרה ובתרגום בהקשר של "مَادَّ", עם דוגמאות לשימוש שחולצו מתקשורת בחיים האמיתיים.
פרסום